Нивата на реките остават без изменения

03 януари 2019 | 15:42

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -10 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +10 см; за водосбора  на  р. Русенски  Лом от -2 см до +2 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на нивото на р. Огоста при с. Бутан (от -17 см до +23 см). Водните количества на реките са под прага за средни води.

Черноморски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -5 см до +4 см. Водните количества на реките  са около и под прага за средни води, само  водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата са:  за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -22 см до +10 см, за водосбора на р. Арда от -9 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на нивото в горното и средно течение на р. Марица и на притока ѝ р. Въча (от -89 см до +90 см). Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +10 см. Водните количества на реките  са под прага за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 4, 5 и януари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 януари  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни  нивата на наблюдаваните реки в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. През нощта и през деня на 4 януари в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките южно от Бургас. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни водните нива на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни водните нива на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 4 януари  в по-голямата част от страната,  за нощта и сутрешните часове, НИМХ издава предупредителен жълт и оранжев код за снеговалежи и силен вятър. Очакваната нова снежна покривка ще е до 10-15 см. В областите Добрич, Варна, Ямбол, Хасково, Кърджали Смолян, Пловдив и Пазарджик ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток и в комбинация със снеговалежа са възможни виелици и навявания. За областите Бургас и Сливен е издаден оранжев код за силен и бурен вятър.

 Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 03.01.2019 г. е 3655,7 млн. м3, представлява 57,1% от сумата на общите им обеми, което е с 1,4 % по-малко от 02.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 73,0 % от общия им обем;
  • напояване – 49,5 % от общия им обем;
  • енергетика – 60,8 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 267,636 млн. м3, което е 53,82% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 225,333 млн. м3, което е 58,11% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 114,492 млн. м3, което 73,06% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:                                                     

  • Язовир „Копринка“ – 42,732 млн. м3, което е 30,05% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 153,232 млн. м3, което е 38,31% от общия му обем.