Нивата на реките остават без промяна

07 декември 2018 | 16:17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива при голяма част от наблюдателните пунктове във водосбора са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания по абсолютна стойност на водните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -16 см до +15 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +9 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна сa под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижавали или са останали без промяна. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са в рамките от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +13 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +6 см; за водосбора на р. Арда ± 7 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения посъществено са се изменяли нивата на реките в горното и средно течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от -89 см до +89 см и на р. Тунджа при с. Баня – от -47 см до +46 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на на р. Марица при гр. Пловдив, където е достигнат прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В неделя (09.12) са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на очаквани валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водни количества на 08, 09 и 10,12.2018 г. - около и под средномногогодишните стойности. Днес (07.12) и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 08, 09 и 10.12.2018 г. - около средномногогодишните стойности. Днес (07.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 08, 09 и 10.12.2018 г. - около средномногогодишните стойности. Днес (06.12) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 08, 09, 10 и 11.12.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (07.12) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 09.12 и 10.12 са възможни незначителни повишения в резултат на валежи и частично снеготопене. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (07.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В неделя (09.12) са възможни незначителни повишения на нивата на реките южно от гр. Бургас в резултат на очаквани валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.      

Източнобеломорски басейн: Днес (07.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. В неделя (09.12) и понеделник (10.12) са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (07.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. В неделя (09.12) и понеделник (10.12) са възможни незначителни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

За 8 декември 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 07.12.2018 г. е 3819,2 млн. м3 и представлява 58,8% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 06.12.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,3% от общия им обем;
  • напояване – 50,6% от общия им обем;
  • енергетика – 62,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 266,056 млн. м3, което е 53,51% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 186,887 млн. м3, което е 48,20% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 104,276 млн. м3, което 66,54% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 38,432 млн. м3, което е 27,02% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 162,649 млн. м3, което е 40,66% от общия му обем.