Нивата на реките остават без промяна

17 юли 2019 | 15:22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -22 до +3 см за водосбора на р. Искър от -10 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +7 см, за водосбора на р. Осъм от -30 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -24 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -16 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър), р. Джулюница при с. Джулюница (водосбор р.Янтра) и р. Янтра при с. Каранци.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -43/+43 см, р. Въча при гр. Девин с -87/+86см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -21 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около  праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р.Марица при Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -4 до +4 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.07) и в следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 18, 19 и 20.07.2019 ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (17.07) и в следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 18, 19 и 20.07.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (17.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20, 21 и 22.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (17.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (17.07) и в следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (17.07) и в следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (17.07) и в следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

На 18 юли 2019 г. през деня опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.07.2019 г. е 4 353,4 млн. м3, представлява 67,1% от сумата на общите им обеми, което е равно на обема на 16.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,1% от общия им обем;
  • напояване – 53,0% от общия им обем;
  • енергетика – 75,2% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 347,488 млн. м3, което е 69.9% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 261,189 млн. м3, което е 67.47% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 100,134 млн. м3, което е 63,9 % от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 89,864 млн. м3, което е 63.2% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 189,0640 млн. м3, което е 47.3% от общия му обем.