Нивата на реките остават без промяна

12 септември 2019 | 15:31

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени колебания на речните нива в долното течение на р. Огоста при с. Бутан (от -20 см до +18 см) и в средните части от водосбора на р. Искър (от -13 см до +16 см). Отчетените колебания на речните нива в басейна са: за останалата част от водосбора на р. Искър от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като р. Факийска в района на с. Зидарово и р. Ропотамо в района на с. Веселие са пресъхнали.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата по р. Тунджа при с. Баня (от -46 см до +49 см), по р. Въча при м. Забрал (от -93 см до +93 см), както и на р. Сазлийка при гр. Гълъбово (от -15 см до +23 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Арда от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.09.2019 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (12.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.09.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (12.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15, 16 и 17.09.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (12.09) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (12.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (12.09) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (12.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 13 септември 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. За крайбрежните зони на области Добрич и Бургас е в сила предупреждение от първа степен (жълт код) за усилване на вълнението на морето до 4 бала.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.09.2019 г. е 3 819,2 млн. м3, представлява 58,8% от сумата на общите им обеми и е с 0,2% по-малко от обемите на 11.09.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 72,5% от общия им обем;
  • напояване – 43,7% от общия им обем;
  • енергетика – 67,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 351,395 млн. м3, което е 70,67% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 215,643 млн. м3, което е 55,61% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 81,037 млн. м3, което е 51,71% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 41,684 млн. м3, което е 29,31% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 151,638 млн. м3, което е 38,91% от общия му обем.