Нивата на реките остават без съществени изменения

16 май 2018 | 15:27

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие  нивата на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения в притоците на р. Искър в средното ѝ течение и в долното течение на р. Вит с до +26 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +11 см. Вследствие на комбинация от валежи и работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър от  -21 см до +26 см. Водните количества на реките във водосбора на р. Искър и реките разположени западно от него са около и над праговете за високи води, в останалата част от басейна водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие  нивата на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -5 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -22 см до +20 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосбора на р. Марица с до -123/+123 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при Белово и Пазарджик и на притока ѝ р. Сазлийка при  Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -31 см до +45 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес нивата на реките в басейна ще останат без съществени изменения . В следобедните часове са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. На 17 май в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, както по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 18 май речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От ранните часове на 19 май в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките, в сутрешните часове по-значителни ще бъдат във водосборите на реките западно от р. Янтра, а в следобедните и вечерни във водосборите на реките източно от р. Осъм.

В резултат на интензивни валежи през нощта на 19 май има вероятност за поройни наводнения във водосборите на р. Ерма, р. Габерска и р. Нишава, в горните части от водосбора на р. Цибрица, във водосборите на р. Огоста и р. Скът, в средните и долните части от водосбора на р. Искър по основната река и във водосборите на притоците ѝ р. Сливнишка, р. Искрецка и р. Гостиля.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 17, 18 и 19 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има повишение на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Батулийска и р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река.  Във вечерните часове на 17 май ще има повишение на водното ниво в долното течение на основната река. На 18 май  нивата на реките от водосбора ще са без съществени изменения. На 19 май ще има повишения на водните нива на реките в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат във водосборите на: над яз. Искър, р. Владайска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 20, 21 и 22 май речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 23 май ще има по- значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над. яз. Искър, р. Владайска , р. Малък Искър и в средното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 17, 18 и 19 май водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното  количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 май  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20 май са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес  и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 17 и 18 май са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в басейна. В следобедните и вечерни часове на 19 май , в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на Северно черноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, като в следобедните часове са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките Тунджа и Марица. На 19 май в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките от басейна. По-значителни ще са в сутрешните часове в горните части от водосбора на р. Марица, а в следобедните и вечерни часове във водосборте на р. Тунджа и р. Арда и в средното и долно течение на р. Марица.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи през нощта на 19 май  има вероятност за поройни наводнения във водосборите на р. Ибър, р. Стара (Костенецка), р. Крива и р. Стрелченска Луда Яна (притоци на р. Марица).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че водното количество на Черна река при Смолян е над оранжевия праг за внимание и ще се задържи над него до следобедните часове на 16 май. Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем е възможно да премине над жълтия праг за внимание до днес в следобедните часове.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 19 май  в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията на реките в горните части от водосборите на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи през нощта на 19 май има вероятност за поройни наводнения в горните части от водосбора на р. Места и във водосборите на р. Треклянска, р. Конска река, р. Градевска (притоци на р. Струма).

На 17 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.05.2018 г. е 5 166,5 млн. м3 и представлява 79,6% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,4% от общия им обем;
  • напояване – 67,1% от общия им обем;
  • енергетика – 87,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 439,300 млн. м3, което е 88,3 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 322,398 млн. м3, което е 83,1 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 146,739 млн. м3, което 93,6 % от общия му обе

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 103,950 млн. м3, което е 73,1 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 257,859 млн. м3, което е 64,5 % от общия му обем.

 

Продължава контролираното освобождаване на енергийно-непреработени води от язовир „Искър“, като за последното денонощие изпусканото водното количество е в размер на 15 м3/сек.