Нивата на реките остават без съществени изменения

14 юни 2019 | 16:09

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили. В резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива във водосбора на р. Огоста (-18/+16 см), р. Искър (-13/+22 см) и на р. Янтра (-122/+141 см). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -11 см до +10 см, за водосбора на р. Вит от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -20 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -17 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове на реките в басейна са около праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са р. Бистрица (Мусаленска) при лет. Боровец, р. Искър при гр. Нови Искър, р. Осъм при гр. Троян и с. Изгрев, р. Росица при гр. Севлиево, р. Джулюница при с. Джулюница, р. Янтра при с. Каранци и р. Черни Лом при с. Широково.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. По-съществени изменения на водните нива, вследствие на оттичане, са отчетени във водосбора на р. Камчия – р. Врана при с. Кочово (-42 см), р. Луда Камчия при с. Бероново (-40 см) и р. Камчия при с. Гроздьово (-26/+36 см). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Луда Камчия при с. Бероново е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (-85/+85 см при гр. Девин) и горното течение на р. Марица (от -85 до +80 см при гр. Белово). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -15 см до +17 см; за водосбора на р. Марица от -30 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -31 см до +30 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при гр. Павел Баня, където водното количество е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -7 см до +2 см, а във водосбора на р. Струма са от -6 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива: на 16.06 в горното течение на р. Осъм и в горните и средните части от водосборите на реките Янтра и Русенски Лом; на 17.06 в горните и средните части от водосборите на реките западно от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17.06 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (14.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 16.06 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17, 18 и 19.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (14.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 16.06 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (14.06) и през следващите три дни водните нива на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 15.06, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (14.06) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите три дни, в резултат на валежи, ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива: на 15.06 в средното и долното течение на р. Тунджа и р. Марица и във водосбора на р. Арда; на 16 и 17.06 в горното течение на р. Тунджа и в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (14.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 16 и 17.06, вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на водните нива в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 15 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.06.2019 г. е 4486,4 млн. м3 и представлява 69,1 % от сумата на общите им обеми, което е като обемите на 13.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,3% от общия им обем;
  • напояване – 55,2% от общия им обем;
  • енергетика – 77,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 347,099 млн. м3, което е 69,81% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 283,843 млн. м3, което е 73,20% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ 120.903 млн. м3, което е 77.15% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 105,594 млн. м3, което е 74,25 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 202,250 млн. м3, което е 50,56% от общия му обем.