Нивата на реките остават без съществени изменения

20 юни 2019 | 15:19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществена промяна или са се понижавали (р. Русенски Лом се е оттичала). Краткотрайни повишения на водните нива, в резултат на валежи са регистрирани на отделни измервателни пунктове, по-съществено на реките Искър при гр. Нови Искър (с до 56 см.), Батулия при с. Батулия (с до 32 см.), Бели Вит при гр. Тетевен (с до 24 см.) и Янтра при с. Каранци (с до 34 см.). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -19 до +17 см, р. Искър от -32 см до +56 см, за водосбора на р. Вит от -20 см до +24 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -51 см до +34 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -81 см до +4 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, Джулюница при с. Джулюница, Янтра при с. Каранци, Черни Лом при с. Широково и Русенски Лом при с. Божичен.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -14 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. В резултат на валежи по-съществено се е повишило нивото на р. Тополница при с. Поибрене (с 29 см.) и на р. Марица при гр. Пловдив (с 18 см.). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Въча (±86 см при гр. Девин), и Марица при гр. Белово (от -73 до +71 см) и Тунджа при с. Баня (от -41 см. до +38 см.). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -25 см до +29 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, във водосбора на р. Струма са регистрирани несъществени, краткотрайни повишения на речните нива (с до 14 см.). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +3 см, а за водосбора на р. Струма от -13 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (20.06) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В периода 20-23.06, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени както следва: в следобедните часове на 20.06 във високите части от водосборите на реките Войнишка, Видбол, Арчар, Лом и Искър; в следобедните часове на 21.06 средните части от водосбора на р. Русенски Лом и в горното течение на Стара река (приток на р. Янтра); в следобедните и вечерни часове на 23.06 в горните части от водосборите на реките Войнишка, Цибрица и Огоста; през нощта срещу 24.06 в средните части от водосбора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22и 23.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, през следващите два дни са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора.Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (20.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (20.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.06.2019г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (20.06) и през следващите 4-5дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (20.06) и през следващите три нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Днес и утре, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени днес в следобедните часове във водосбора на р. Батова и в следобедните часове на 21.06 в горната част от водосбора на р. Луда Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (20.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Днес и утре, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени днес в следобедните часове при Рилските притоци на р. Марица и в следобедните часове на 21.06 в горната част от водосбора на р. Арда и при Рило-Родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (20.06) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В периода 20-23.06, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени както следва: днес след обяд и във вечерните часове във водосбора на р. Места и в горните части от водосборите на реките Соволянска Бистрица, Елешница, Цапаревска и Лебница; в следобедните часов на 21 и 23.06 в горната част от водосбора на р. Места; през нощта срещу 24.06 в горните части от водосбора на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 21 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.06.2019 г. е 4 463,5 млн. м3, представлява 68,8% от сумата на общите им обеми и е равна на сумата от обемите на 19.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,3% от общия им обем;
  • напояване – 55,1% от общия им обем;
  • енергетика – 76,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 341,043 млн. м3, което е 68,59% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 278,171 млн. м3, което е 71,74% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 121,151 млн. м3, което е 77,31% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 103,281 млн. м3, което е 72,62% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 203,990 млн. м3, което е 51,00% от общия му обем.