Нивата на реките остават без съществени изменения

13 януари 2020 | 15:23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Измененията на нивото на р. Янтра при с. Каранци (от -16 см до + 16 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -9 см до +6 см; за водосбора на р. Искър: от -9 см до +15 см; за водосбора на р. Вит: от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра: от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Искър в района на с Бели Искър – Ледена покривка;
 • р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – Брегови лед;
 • р. Черни Вит в района на с. Черни Вит – Брегови лед;
 • р. Осъм в района на гр. Ловеч – Брегови лед;

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Ропотамо при с. Веселие, където протичащото водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Измененията на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -89 см до +88 см) и на р. Арда при с. Китница (от -24 см до + 16 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Марица: от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Арда: от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места: от -2 см до +4 см; за водосбора на р. Струма: от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево е над прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Бистрица (Соволянска) в района на с. Гърляно – Ледена покривка.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (13.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.01.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (13.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.01.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (13.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.01.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16, 17 и 18.01.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (13.01) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (13.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (13.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (13.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 13 януари 2020 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.01.2020 г. е 3 619,2 млн. м3, представлява 55,8% от сумата от общите им обеми и равна на сумата от общите им обеми към 10.01.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 64,5% от общия им обем;
 • напояване – 38,3% от общия им обем;
 • енергетика – 67,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 352,836 млн. м3, което е 70,96% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 283,843 млн. м3, което е 73,20% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 120,655 млн. м3, което е 77,00% от общия му обем;

 1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 44,614 млн. м3, което е 31,37% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,968 млн. м3, което е 34,49% от общия му обем.