Нивата на реките постепенно се понижават

04 юли 2017 | 16:23

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в Дунавския басейн са се повишили значително в резултат на интензивни валежи. Регистрирани са повишения в поречието на реките Огоста – с до +34 см, Искър – с до +113 см, Вит – с до +142, Осъм – с до +74 см, Янтра – с до +97 см и с +239 см по притока й Джулюница. На река Русенски Лом повишението е с до +100 см в основната река и с до +74 см по притока й Черни Лом.

Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (-14/+18 см) при отделни измервателни пунктове във водосбора на Марица (Източнобеломорски басейн). Без съществени изменения са водните нива в Черноморския и Западнобеломорския басейн. Регистрирани са незначителни повишения във водосборите на Камчия (с до +20 см) и по Джерман (приток на Струма) - с +30 см, в резултат на валежи.

Водните количества на реките в Дунавския басейн са около праговите стойности за високи води, а в останалата част от страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на реките по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -83 см до +239 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +20 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +18 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -34 см до +30 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре (04 и 05.07.) нивата в горните течения на реките постепенно ще се понижават, като в средните и долните течения на основните реки повишенията ще продължат. На 6 юли речните нива в целия водосбор ще се понижават, като повишения все още се очакват в долните течения на основните реки вследствие на оттичане. В резултат на валежи на 7 юли са възможни незначителни краткотрайни повишения на нивата във водосборите на добруджанските реки.

Поради значителната почвена влажност регистрираните количества валежи и започналото бързо оттичане на реките днес са възможни локални разливи в долните течения на реките Вит, Осъм и Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. От вечерните часове днес (04.07) речните нива във водосбора на реката ще започнат да се понижават, като на 5 юли в средното и долното течение на основната река повишенията в резултат на оттичане ще продължат. На 6 и 7 юли процесът на понижение на речните нива ще обхване целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 5, 6, и 7 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре (04 и 05.07.) речните нива във водосбора на реката ще се задържат около праговете за високи води. От следобедните часове на 5 юли нивата ще започнат да се понижават. Повишения в резултат на оттичане ще има в долното течение на основната река до 6 юли. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес (04.07.) нивата във водосбора ще започнат постепенно да се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните му части до края на деня утре (05.07.). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (04.07) вследствие на валежи все още ще има незначителни повишения на водните нива. На 05 и 06.07 речните нива ще се понижават, като повишения ще има само в долните течения на основните реки вследствие на оттичане. На 07.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на реките Провадийска и Камчия.

Източнобеломорски басейн: Днес (04.07.) и през следващите три дни речните нива ще се понижават. Заради оттичане са възможни повишения в долните течения на реките Тунджа и Марица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (04.07.) вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на реките Места и Струма. На 5 и 6 юли нивата на реките ще продължат да се понижават. Водните количества ще са под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 04 юли 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.07.2017 г. е 4 560,2 млн. м3 и представлява 70,3% от сумата на общия обем.

Според основното им предназначение наличните завирени обеми в тях са както следва:

  •    питейно-битово водоснабдяване – 88,5% от общия им обем;
  •    напояване – 55,4% от общия им обем;
  •    енергетика – 78,3% от общия им обем.