Нивата на реките са се повишили след валежи и снеготопене

22 ноември 2018 | 15:23

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -22 см до +25 см; за водосбора на р. Вит от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +16 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +46 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -5 см до +8 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения и снеготопене са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста от -22 см до +16 см, в средното течение от водосбора на р. Искър от -72 до +71 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното ниво на р. Джулюница при с. Джулюница е достигнали прага за средни води .

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -2 см до +31 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -18 см до +32 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +55 см; за водосбора на р. Арда от -33 см до +86 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -68 см до +82 см, в притока ѝ р. Въча от -88 см до +92 см, както и по течението на р. Арда с до +149 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества при градовете Пловдив, Първомай на р. Марица,  на р. Тополница при с. Поибрене, на р. Чепеларска при с. Бачково, на р. Харманлийска при гр. Харманли, на р. Въча при гр. Девин, р. Арда при с. Вехтино и на р. Върбица при сп. Джебел  са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -20 см до +31 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Елешница при с. Ваксево, където са над прага за високи води.

Хидрологична прогноза

  На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (22.11), вследствие на снеготопене и оттичане се очакват незначителни повишения на речните нива в целия басейн. През следващите три дни ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (22.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 23, 24 и 25.11.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (22.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения,  повишения са възможни в средното и долно течение на основната река, в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 23, 24 и 25.11.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От днес (22.11) и през следващите три дни се очаква понижаване на водните нива до средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25 и 26.11.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (22.11) и през следващите 3-4 дни водните нива ще се понижават, ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в целия водосбор вследствие на оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание..

Черноморски басейн: Днес (22.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като повишения са възможни в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (22.11) и през следващите три дни ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки Марица, Тунджа, както и по р. Върбица (приток на р. Арда) .

              Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Според последните симулации водното количество на р. Черна река при гр. Смолян ще достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 26.11.
  • Според последните симулации водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино няма да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.
  • Според последните симулации водното количество на р. Върбица при гр. Златоград няма да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.

Западнобеломорски басейн: Днес (22.11) вследствие на снеготопене и оттичане се очакват повишения на речните нива в долните течения на основните реки от басейна (р. Струма, р. Места и р. Доспат). През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 22 ноември 2018 г. в областите Хасково, Ямбол и Бургас НИМХ е обявил първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд.

На 23 ноември 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.11.2018 г. е 3 911,1 млн. м3 и представлява 60,3 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1 % повече от обема на 21.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,7 % от общия им обем;
  • напояване – 51,1 % от общия им обем;
  • енергетика – 64,6 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 260,498 млн. м3, което е 52,39 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 182,865 млн. м3, което е 47,16 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 123,530 млн. м3, което 78,83 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 37,025 млн. м3, което е 26,03 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 168,532 млн. м3, което е 42,13 % от общия му обем.