Нивата на реките се понижават

31 октомври 2017 | 16:26

 

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания (-12/+17 см) във водосбора на р. Искър (Дунавски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +17 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания  от -10/+2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1,2 и 3 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира , че  на 1, 2 и 3 ноември, водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се понижават незначително. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите три дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес речните нива в целия басейн ще се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн : нивата днес ще се понижават като тенденцията ще се запази и през следващите три дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че  водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че  водните количества ще са под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

 За 1 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

 Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31.10.2017 г. е 3 814,8 млн. м3 и представлява 58,8% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,6% от общия им обем;
  • напояване – 42,7% от общия им обем;
  • енергетика – 67,8% от общия им обем.