Нивата на реките спадат, но остават високи

30 март 2018 | 16:29

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на реките са се понижили. Регистрираните  колебания в басейна са от -58 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През денонощието речните нива са се понижили. Регистрираните колебания в басейна са от -108 см до +2 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: Нива на реките са се понижили през последното денонощие, регистрираните понижения са до -68 см.  Повишения са регистрирани в средното течение на р. Марица при гр. Пловдив и гр. Първомай с до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се понижили. Регистрираните  колебания  в басейна са от -20 см до +7 см.  Водните количества на реките в басейна са  над праговете за високи води.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2-3 дни речните нива ще са високи. Днес и утре в по-голяма част от басейна ще продължи процеса на плавно понижение. В планинските части от водосборите на р. Искър и реките, разположени западно от нея, както и в планинските части от водосбора на реките Вит,  Осъм и  Янтра все още ще има краткотрайни повишения, в резултат на интензивно снеготопене на 30 и 31 март.  През нощта срещу 1 и на 1 април, в резултат на валежи от запад на изток ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще повишения се очакват в средните и долни течения на реките Тимок,  Тополовец,  Войнишка,  Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Скът и Искър. На 2 април речните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, само в долното течение на реките Искър и  Русенски Лом ще бъдат около и над него.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води, валежи и снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения:

 • През деня на 30 март – в горните и в средното течение на р. Искър (в притока ѝ р. Бебреш), в горното течение на р. Вит (в притока ѝ р. Калник).
 • През нощта срещу 1 април – в горните течения на: р. Тополовец, р. Видбол, р. Огоста (по основната река преди и след яз. Огоста и в притока ѝ р. Дългоделска Огоста), р. Искър (в притока ѝ р. Владайска), притока на р. Янтра - р. Лефеджа (по основната река и в притоците ѝ р. Джулюница и р. Голяма река).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31март и на 1 и 2 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и на 31 март речните нива ще се понижават или ще са с незначителни повишения в резултат на снеготопене. На 1 и 2 април в резултат на валежи от дъжд ще има краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения ще има на нивата на реките във водосборите на: над яз. Искър - р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание. Водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър и при с. Ореховица ще бъдат около и над праговете за внимание на 1 и 2 април.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 31 март и на 1 и 2 април водни количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Водните нива във водосбора ще останат високи през следващите три дни. Днес и утре речните нива ще продължат да се понижават. От вечерните часове на 31 март и на 1 април , в резултат на валежи, водните нива на реките в горното течение на р. Янтра ще се повишат. По-значителни повишения ще има в притоците й р. Лефеджа, р. Голяма река, и р. Джулюница. Водните количества във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом водното количество на 31 март и на 1, 2 и 3 април ще бъде над средно многогодишната стойност. От днес нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават, като до вечерните часове на деня има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. В следобедните часове на 1 април до вечерните часове на 3 април са възможни нови незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества във водосбора ще са под праговете за внимание, само в долните части на основната река ще бъдат около и над праговете за внимание на 30 март.

Черноморски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива ще се задържат високи. Днес и на 31 март водните нива на реките ще се понижават. В резултат на валежи от следобедните часове на 1 април ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, по-значителни във водосбора на р. Камчия и северночерноморските реки. На 2 април речните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат високи. Днес и утре процеса на понижение на водните нива ще продължи. В резултат на валежи от 1 април ще има нови незначителни повишения на речните нива в басейна, главно във водосбора на р. Тунджа над яз. Жребчево, родопските притоците на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 2 април речните нива ще се понижават и ще останат без съществени изменения.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води, валежи и снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения:

 • Срещу 31 март и срещу 1 април – в горното течение на р. Стряма (приток на р. Марица).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово се понижава и е под оранжевия праг за предупреждение. През следващите дни нивото ще остане над жълтия праг за предупреждение.
 • Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда плавно се понижава. През следващите 2 дни ще се задържи над жълтия праг за предупреждение.
 • Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол плавно се понижава и е над жълтия праг за внимание. През следващите дни ще се задържи над него.
 • Водното ниво на р. Тунджа при Елхово от 30 март плавно се понижава. През следващите пет дни ще се задържи над оранжевия праг за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че  водните количества са под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат високи. Днес и на 31 март процеса на плавно понижение на речните нива в басейна ще се запази. През нощта на 31 март срещу 1 и на 1 април в резултат на валежи ще има краткотрайно повишение на речните нива в басейна. На 2 април нивата на реките в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на реките Струма и Места.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води и валежи комбинирани със снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения:

 • Вечерта на 31 март – в горното течение на р. Струма (в притока ѝ р. Соволянска Бистрица);
 • През нощта на 31март и на 1 април в горните течения на р. Места (в притока ѝ р. Черна Места) и на р. Струма (по основната река и в притока ѝ р. Джерман), в средното и долното течение на р. Струма (по основната река и в притоците ѝ р. Лебница и р. Струмешница).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906

НИМХ-БАН обявява за 31 март  предупреждение от първа степен – жълт код за силен вятър в 18 области в страната. Следобяд и през нощта срещу неделя югозападният вятър ще се усили, в Източна България ще е със средна скорост 14-19 м/с, а в области Враца, Монтана, Ловеч, Габрово и Велико Търново и в районите, в близост до северните склонове на Стара планина, както и в София, ще се прояви като фьон с пулсации до 24 м/с.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.03.2018 г. е 5 319,2 млн. м3 и представлява 82,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 91,1 % от общия им обем;
 • напояване – 69,2 % от общия им обем;
 • енергетика – 89,8 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на Закона за водитес трансгранично влияние:

 

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 493,246 млн. м3, което е 99,2 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 377,817 млн. м3, което е 97,4 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 180,222 млн. м3, което 115,0 % от общия му обем.

 

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 108,852 млн. м3, което е 76,5 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 241,474 млн. м3, което е 60,4 % от общия му обем.

 

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири:, „Кърджали“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Студен кладенец“, „Среченска бара“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“, „Малко Шарково“, „Асеновец“ и „Георги Трайков“

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Съгласно налична към 30 март информация, през преливните съоръжения преливат :

 •    яз. „Ивайловград“ прелива с 169,6 м3/сек и през ВЕЦ се преработват по 277,9 м3/сек; 
 •    яз. „Тича“ - прелива с 25,7 м3/сек, през ОИ – 13,0 м3/сек.
 •    яз. „Йовковци“- освобождава 4,0 м3/сек и прелива с 2,3 м3/сек;
 •    яз. „Камчия“- прелива с 33,0 м3/сек, 
 •    яз. „Ясна поляна“- прелива с 4,4 м3, изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек;
 •    яз. „Пчелина“ – прелива с 6,6 м3/сек;
 •    яз. „Боровица“ -прелива с 9,0 м3/сек,

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.
--