Нивата на реките ще останат без промяна

30 октомври 2018 | 15:31

 

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са до -6 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Айтоска при гр. Камено е около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -4 см до +4 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средното течение на р. Марица и р. Сазлийка - от -27 см до +12 см и по р. Арда от -26 см до +31 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

  Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (30.10) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 31.10 и 01, 02.11.2018 г. под средномногогодишните стойности. Днес (30.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 31.10 и 01, 02.11.2018 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес (30.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 31.10 и на 01, 02 и 03.11.2018 г. - около средномногогодишната стойност. Днес (30.10) и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (30.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (30.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

              Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (30.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 30 и 31 октомври 2018 г. – опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.10.2018 г. е 4 090,2 и представлява 63,0% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 29.10.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,4% от общия им обем;
  • напояване – 52,3% от общия им обем;
  • енергетика – 68,7% от общия им обем.


Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 256,851 млн. м3, което е 51,66% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 231,338 млн. м3, което е 59,66% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 125,443 млн. м3, което 80,05% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 35,832 млн. м3, което е 25,20 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,980 млн. м3, което е 44,25% от общия му обем.