Нивата на реките ще останат без промяна

27 април 2018 | 15:33

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -9 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменение. Регистрирани са понижения до -12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -18 см до +17 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на р. Марица и в притока й р. Въча при местността Забрал до -134/+134 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосбора на р. Тунджа и в средното и долното течение на р. Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на р. Арда и в горното течение на р. Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в голяма част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани незначителни повишения в рилските и пирински притоци на р. Струма. Регистрираните колебания в басейна са от -13 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на днес са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в планинските части на басейна и във водосбора на р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 28, 29 и 30.04.2018 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедите и вечерни часове на 27.04 и 28.04 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 28, 29 и 30.04.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29 и 30.04 и на 01.05.2018 г. над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения.  В резултат на валежи на днес (27.04) в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес (27.04) са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес (27.04) са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора в рилските и родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

- Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

- Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес (27.04) са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 28 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.04.2018 г. е 5 197,0 млн. м3 и представлява 80,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 91,1% от общия им обем;
  • напояване – 68,3% от общия им обем;
  • енергетика – 87,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 440,650 млн. м3, което е 88,6 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 330,867 млн. м3, което е 85,3 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 138,970 млн. м3, което 88,7% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 114,338 млн. м3, което е 80,4 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 261,572 млн. м3, което е 65,4% от общия му обем.

Контролирано започна освобождаване на енергийно непреработени  до 13 м3/сек от язовир „Искър“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.