Нивата на реките ще останат без съществени изменения

07 октомври 2019 | 15:39

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива за останалата част от басейна са: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -14 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +16 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Марица при гр. Белово (от -78 см до +75 см) и на притока ѝ р. Въча при м. Забрал (от -96 см до +96 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа: от -4 см до +29 см; за водосбора на р. Марица: от -15 см до +28 см; за водосбора на р. Арда: от -11 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от

-4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, която е с водно количество над прага за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 08, 09 и 10.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (07.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 08, 09 и 10.10.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  водните количества на 08, 09 и 10.10.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.10) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 08, 09, 10, 11 и 12.10.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (07.10) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (07.10) и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. Утре (08.10), в резултат на валежи, ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките южно от гр. Бургас. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (07.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Утре (08.10), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в Родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (07.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 8 октомври 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7.10.2019 г. е 3 673.3  представлява 56.6% от сумата на общите им обеми и е с 0.1% по-малко от обемите  на 4.10.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 70.1% от общия им обем;
  • напояване – 41.2% от общия им обем;
  • енергетика – 65.8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 348.137 млн. м3, което е 70.01% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 217.466 млн. м3, което е 56.08% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 76.245 млн. м3, което е 48.66% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 31,596 млн. м3, което е 22.22% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 144.075 млн. м3, което е 36.02% от общия му обем.