Нивата на реките ще останат без съществени изменения

26 март 2020 | 15:41

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие


Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:


Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +10 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -15 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Джулюница при с. Джулюница и р. Янтра при гр. Габрово.


Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -25 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са южночерноморските реки: р. Факийска при с. Зидарово и р. Ропотамо при с. Веселие.


Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Марица при гр. Белово (-35 см до +37 см) и на р. Въча при градовете Девин (-82 см до +82 см) и Кричим (от -24 см до +24 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -24 см до +26 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +12 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са над праговете за високи води. С водни количества около и под праговете за средни води са: горното течение на р. Марица, р. Тунджа при гр. Елхово и р. Върбица при сп. Джебел.


Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +3 см и за водосбора на р. Струма от -6 см до +6 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води е р. Елешница при с. Ваксево и р. Струмешница при с. Струмешница.


Хидрологична прогноза


Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:


Дунавски басейн: Днес (26.03) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене се очакват повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене ще има повишения на водните нива на реките, главно в средните и долните части на водосбора. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене ще има повишение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите 3 дни, вследствие на снеготопене ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29, 30 и 31.03.2020 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. В периода 26-28.03 вследствие на снеготопене, се очакват нови незначителни повишения на речните нива. На 29, 30 и 31.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.


Черноморски басейн: Днес (26.03) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 28 и 29.03, в резултат на валежи, се очакват нови повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Източнобеломорски басейн: Днес (26.03) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменени. На 27.03, в резултат на снеготопене, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в планинските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда. На 28 и 29.03 в резултат на валежи от дъжд и снеготопене се очакват повишения на речните нива в долните части от водосбора на р. Тунджа и във водосборите на родопските притоци на р. Марица и р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (26.03) от следобедните часове и през следващите два дни, в резултат на валежи и снеготопене, ще има повишения на речните нива в целия басейн. На 29.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
На 27 март 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:


Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.03.2020 г. е 4012,7 млн. м3, представлява 60,8% от сумата от общите им обеми и е равна на сумата от общите им обеми към 25.03.2020г.


Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•    питейно-битово водоснабдяване – 78,6% от общия им обем;
•    напояване – 40,7% от общия им обем;
•    енергетика – 66,6% от общия им обем.


Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:


1. за Каскада „Арда“:
Язовир „Кърджали“ – 379,082 млн. м3, което е 76,24% от общия му обем;
Язовир „Студен кладенец“ – 288,393 млн. м3, което е 74,37% от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 114,138 млн. м3, което е 72,84% от общия му обем;


2. за Каскада „Горна Тунджа“:
Язовир „Копринка“ – 76,466` млн. м3, което е 53,77% от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 150,825 млн. м3, което е 37,71% от общия му обем.