Нивата на реките ще останат без съществени изменения

24 април 2020 | 14:30

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие
Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:
Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -12 см до +10 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±4 см.
Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са с от -6 см до +4 см.
Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Марица при градовете Белово (от -62 см до +60 см) и Пазарджик (от -14 см до +22 см), както и на р. Въча при гр. Девин (от -77 см до +76 см) и при гр. Кричим (с до ±22 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа с до ±5 см; за водосбора на р. Марица с до ±15 см; за водосбора на р. Арда от -9см до +3 см.
Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -9 см до +6 см.
Хидрологична прогноза
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:
Дунавски басейн: Днес (24.04) и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните и вечерни яасоже на 26.03 са вероятни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в планинските яасти от водосборите на реките западно от р. Огоста вкл. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.04.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (24.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.04.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В рамките на прогнозирания период, в резултат на валежи се очаква несъществено повишение на речните нива в средната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.04.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (24.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27, 28 и 29.04.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (24.04) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Черноморски басейн: Днес (24.04) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Източнобеломорски басейн: Днес (24.04) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Краткотрайни, незначителни повишения на речните нива, в резултат на валежи, са вероятни в следобедните и вечерни часове на 26.03, както и през деня на 27.03 основно в горната част от водосбора на р. Арда и на Рило-Родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:
•    Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.04) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни, незначителни повишения на речните нива, в резултат на валежи, са вероятни в следобедните и вечерни часове на 26.03, както и през деня на 27.03 в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
На 25 април 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.
Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.04.2020 г. е 4383,2 млн. м3, представлява 66,4% от сумата от общите им обеми и е равна на сумата от общите им обеми към 23.04.2020г.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•    питейно-битово водоснабдяване – 66,9% от общия им обем;
•    напояване – 46,6% от общия им обем;
•    енергетика –81,6% от общия им обем.
Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
1. за Каскада „Арда“:
Язовир „Кърджали“ – 434,219 млн. м3, което е 87,33% от общия му обем;
Язовир „Студен кладенец“ – 345,216 млн. м3, което е 89,03% от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 118,813 млн. м3, което е 75,82% от общия му обем;
2. за Каскада „Горна Тунджа“:
Язовир „Копринка“ – 93,708 млн. м3, което е 65,89% от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 165,100 млн. м3, което е 41,28% от общия му обем.