Нивата на реките ще се понижават

12 юни 2017 | 16:52

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология  и хидрология на БАН ( НИМХ -  БАН) през изминалото денонощие  речните нива  в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са отчетени повишения на нивата във водосбора на р. Искър и някои от притоците й в средното течение (Дунавски басейн) с до +89 см, както и в някои от притоците на реките Струма  и Места с до +23 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

                Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -94 см до +89 см;

                Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +2 см;

                Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +80 см;

                Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +23 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в :

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават. Незначителни повишения са възможни днес  в долното течение на р. Искър вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15 юни  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15 юни  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водното  количество  в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 юни  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  •  Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:  Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:   Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес  и през следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.

 На 13 юни 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в съоръженията на комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.06.2017 г. е 4 540,9 млн. м3 и представлява 70,0% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 86,6% от общия им обем;
  • напояване – 57,4% от общия им обем;
  • енергетика – 76,2% от общия им обем.