Нивата на реките ще се понижават или ще остават без изменения

27 февруари 2017 | 15:58
По данни и  прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишенията са регистрирани в долното течение на р. Камчия (Черноморски басейн), долното течение на р. Тунджа и средното и долно течние на р. Марица (Източнобеломорски басейн), р. Струма и р. Места (Западнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на повечето от наблюдаваните реки в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -39 см до +7 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +26 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +88 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +15 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долните течения на основните реки. От вечерните часове на 1-ви март и на 2-ри март, в резултат на валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28 февруари, 1 и 2 март ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 28 февруари, 1 и 2 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива в целия водосбор ще се понижават. От вечерните часове на 1 март в резултат на валежи ще се повишат водните нива в горното течение на основната река и в притоците й р. Росица, р. Джулюница и р. Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 28 февруари, 1, 2 и 3 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни нивата във водосбора временно ще се понижават. От вечерните часове на 1 март ще започнат нови повишения, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават. На 2 март са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна вследствие на валежи. Източнобеломорски басейн: Днес  и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще се понижават. От вечерните часове на 1 март и на 2 март, вследствие на валежи от дъжд се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес  и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 1 март и на 2 март, вследствие на валежи от дъжд се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 28 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27 февруари е 3 695,3 млн. куб. м и представлява 56,9% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 72,9% от общия им обем;
  • напояване – 48,4% от общия им обем;
  • енергетика – 59,0% от общия им обем.