Нивата на реките ще се понижават или ще остават без съществени изменения

02 март 2017 | 16:28

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали вследствие на валежи от дъжд или са останали без съществени изменения. Понижения на речните нива са отчетени в Черноморския басейн. По-значителни повишения са отчетени на р. Искър при гр. Нови Искър (Дунавски басейн) - +52 см, както и на р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн) - +20 см. Регистрираното повишение от +81 см на р. Въча при местност Забрал (Източнобеломорски басейн) е вследствие работа на хидротехнически съоръжения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн както и в поречието на Арда (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на повечето от наблюдаваните реки в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +52 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +81 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +13 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като повишения са възможни в долните течения на основните реки. През следващите 3 дни нивата ще продължат да се понижават. Вследствие оттичане на 3 март са възможни повишения в долните части на основните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 3, 4 и 5 март  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес в резултат на падналите валежи и снеготопене, се очакват по-значителни краткотрайни покачвания на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Владайска и р. Батулийска. Днес и утре ще се повиши нивото в средното и долното течение на основната река.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  На 3, 4 и 5 март  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. През следващите  три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  На 3 март все още са възможни незначителни повишения в долните части на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните количества в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 март  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес  и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес нивата на реките в басейна ще започнат да се понижават. През следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  На 3 март  все още  са възможни незначителни повишения в средното и долно течение на р. Марица, вследствие оттичане.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: От днес нивата ще започнат да се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3 дни, като на 3 март  вследствие на оттичане, са възможни незначителни повишения в долните течения на реките Места и Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 3 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 2 март е 3 722,2 млн. куб.м и представлява 57,4% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 73,4% от общия им обем;
  • напояване – 48,6% от общия им обем;
  • енергетика – 59,5% от общия им обем.