Нивата на реките ще се повишават

25 юли 2018 | 15:39

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили през последното денонощие в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосбора на р. Огоста (- 24/+ 36 см), р. Искър (- 41/+ 134 см), р. Вит (-115/+ 274 см), р. Осъм (- 25/+ 152 см), р. Янтра (- 27/+ 38 см) и р. Русенски Лом (- 28/+ 42 см). Водните количества на реките са около и над праговете за високи води. По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“ вследствие на паднали интензивни валежи р. Малък Искър в землищата на с. Видраре и с. Джурово, община Правец, Софийска област на места е излязла от речното си корито и е направила разливи.

Черноморски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили през последното денонощие. Регистрираните колебания в басейна са от - 10 до + 16 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани изменения на речните нива в горното течение на р. Марица (- 49 см до + 53 см), на р. Тополница при с. Поибрене (- 46 см до + 128 см), на р. Въча при Девин (- 79 см до + 76 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от - 29 см до + 26 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в горните и средните течения са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Повишения са регистрирани само в долните течения на основните реки в басейна. По-значителни колебания на речните нива са регистрирани на р. Речица при с. Ваксево (-100/+ 103 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 8 см до + 12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само нивото на р. Струма при Перник е над прага за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се повишават. В резултат на валежи по-значителни ще са повишенията: днес във водосборите на реките Огоста, Искър (над яз. „Искър“ и във водосборите на притоците ѝ Батулийска, Малък Искър и в долното течение на основната река), Вит, Осъм и Росица (приток на Янтра); на 26 юли във водосборите на реките Ерма, Габерска , Нишава, реките западно от Искър (Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста и Скът) и в планинските части от водосборите на Искър, Вит и Осъм; на 27 юли в планинските части от водосборите на реките от басейна; на 28 юли в планинските части от водосборите на реките от басейна и в долните части от водосборите на Огоста, Искър и Вит и в целия водосбор на Русенски Лом. Вследствие на оттичане през следващите 3-4 дни повишения ще има в средните и долни течения на основните реки в басейна.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • Обедните часове днес – във водосбора на Малък Искър (р. Искър), в горните части от водосборите на Вит и Осъм и в горните части от водосборите на Росица и Веселина (притоци на Янтра)

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще се повишават. В следобедните и вечерните часове днес ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките  Палакария, Черни Искър, Владайска, Батулийска, Малък Искър, Косматица, Златна Панега, Гостиля и в долното течение на основната река. На 26 юли в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Блато, Искрецка и в средното и долното течение на основната река. На 27 юли в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките  Бистрица Витошка, Егуля, Палакария, Черни Искър, Бистрица Мусаленска и на реките Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. От 28 юли речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи. По-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Росица – днес; Голяма река и Джулюница на 26 и 27 юли. На 27 и 28 речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане повишения ще има в долното течение по основната река. Водните количества във водосбора ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 юли водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. В периода до 28 юли вследствие на валежи се очаква краткотрайно повишение на водните нива във водосбора, по-значителни ще бъдат повишенията в следобедните часове на 28 юли във водосбора на р. Черни Лом, но под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни в резултат на валежи водните нива на реките от басейна ще се повишават. По-значителни ще са повишенията на речните нива на 27 юли вследствие на валежи, в горните части от водосбора на р. Камчия и в Южночерноморските реки и на 28 юли – в целия басейн. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи, водните нива на реките от басейна ще се повишават. По-значителни ще са повишенията днес в Родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда и в притоците ѝ Върбица и Крумовица; на 26 юли във водосборите на планинските притоци на Марица, в долните части от водосбора на Арда и във водосбора на р. Бяла; на 27 юли във водосбора на р. Тунджа, Родопските притоци на Марица, долните части от водосбора на Арда и във водосбора на р. Бяла; на 28 юли във водосбора на Тунджа и в горните части от водосбора наАрда. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • Следобедните и вечерните часове днес – във водосборите на Рилските притоци на Марица и в горните части от водосборите на притоците ѝ Въча и Чепеларска
  • Следобедните и вечерни часове утре – в горните части от водосбора на Въча
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че според последните симулации на системата за ранно предупреждение водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днис и през следващите 3 дни в следобедните часове в резултат на валежи, речните нива в басейна ще се повишават. По-значителни ще са повишенията на 26 и 27 юли в Рилските и Пиринските притоци на Струма и Места, както и във водосбора на реките Цапаревска, Лебница и Струмешница (притоци на Струма). Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • Следобедните и вечерни часове днес – в долните части от водосбора на Струма и във водосбора на р. Пиринска Бистрица
  • Следобедните и вечерни часове утре – в горните части от водосбора на Места, във водосборите на Рилските и Пиринските притоци на Места и Струма и в притоците на Струма – Цапаревска и Струмешница.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 26 юли 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25 юли 2018 г. е 5062,8 млн. м3 и представлява 79,1% от сумата на общите им обеми, което e с 0,2% по-малко от предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,1 % от общия им обем
  • напояване –63,6 % от общия им обем
  • енергетика –89,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 476,985 млн. м3, което е 95,9 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 353,169 млн. м3, което е 91,1 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 140,531 млн. м3, което 89,7 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 75,675 млн. м3, което е 53,2% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 227,080 млн. м3, което е 56,8 % от общия му обем