Нивата на реките ще се повишават незначително и краткотрайно

17 юни 2019 | 15:01

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на оттичане са регистрирани незначителни повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Янтра, както и в долното течение на р. Русенски Лом. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -9 до +9 см, р. Искър от -18 см до +15 см, за водосбора на р. Вит от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +7 см; за останалата част от водосбора на р. Янтра от -33 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +9 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове на реките в басейна са около праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са р. Бистрица (Мусаленска) при лет. Боровец, р. Джулюница при с. Джулюница, р. Янтра при с. Каранци и р. Черни Лом при с. Широково.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -10 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения на нивата на реките Луда Яна (приток на р. Марица) при с. Росен с 23 см и Беленска (приток на р. Тунджа) при гара Чумерна (+17 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (-85/+85 см при гр. Девин) и р. Сазлийка (от -16 до +16 см при гр. Гълъбово). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за останалата част от водосбора на р. Тунджа от -9 см до +9 см; за останалата част от водосбора на р. Марица от -17 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +4 см, а във водосбора на р. Струма са от -8 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни несъществени, краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн днес през целия ден, на 18.06 в следобедните и вечерните часове, както и през целия ден на 19.06. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19и 20.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в периода 17-19.06 са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в средните и долните части от водосбора.Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19и 20.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (17.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (17.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20, 21 и 22.06.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (17.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (17.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (17.06) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива - незначителни днес до края на деня и по-съществени на 19.06 във водосбора на р. Арда, в планинските части от водосбора на р.Тунджа, в горното течение на р. Марица и съответните ѝ Рило-Родопски и Старопланински притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (17.06) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се повишават в резултат на валежи, по-съществено днес в следобедните часове във водосбора на р. Струма, както и на 19.06 в в горните части от басейна на р. Места. На 20.06 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 18 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.06.2019 г. е 4 481,3 млн. м3 и представлява 69,0 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обемите на 14.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,4% от общия им обем;
  • напояване – 55,2% от общия им обем;
  • енергетика – 77,2% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 344,513 млн. м3, което е 69,29% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 282,417 млн. м3, което е 72,83% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 119,547 млн. м3, което е 76,29% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 104,624 млн. м3, което е 73,57% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 203,555 млн. м3, което е 50,89% от общия му обем.