Нивата на реките ще започнат да се понижават

10 май 2017 | 16:27
По данни и прогнози на Националния институт по хидрология и метеорология  на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се повишавали. Съществени повишения (с до +69 см) вследствие на валежи и оттичане са отчетени и в четирите водосборни басейна. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:     Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +69 см;     Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +40 см;     Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +55 см;     Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +38 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН: Дунавски басейн: Днес речните нива ще започнат да се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите три дни. Повишения ще има в средните и долните течения на реките в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни нивата на реките в басейна постепенно ще започнат да се понижават, като все още ще има незначителни повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес нивата на реките във водосбора ще започнат плавно да се понижават. В горното течение на основаната река и във водосборите на притоците й реките Лефеджа и Росица ще има бързо понижение на речните нива след 11 май . Вследствие на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долното течение на основната река Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.      Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14  май  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес  нивата в басейна ще започнат да се понижават, като до обедните часове на 11 май все още ще има повишения в долните части на водосбора. Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и през следващите 3-4 дни. На 14 и 15 май са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес в резултат на валежи ще продължат да се повишават нивата във водосборите на реките Провадийска, Камчия и южно- черноморските реки. От утре водните нива ще започнат да се понижават, като все още са възможни повишения в долните течения на основните реки вследствие на оттичане. На 12 и 13 май водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: През деня на 10 май речните нива в басейна ще започнат да се понижават, но в резултат на валежи във вечерните часове отново ще има повишения във водосборите на р. Марица в горното течение на основната река и във водосборите на родопските й притоци – р. Чепинска, р. Стара Пещерска, р. Въча, р. Чепеларска; р. Арда – в горното й течение, във водосборите на притоците й – р. Елховска, р. Черна река, р. Давидковска, р. Боровица. На 11, 12 и 13 май водните нива в басейна ще започнат да се понижават. Вследствие на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на наблюдаваните реки. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Според последните симулации водното количество на р. Черна река при Смолян ще достига жълтия праг за внимание във вечерните часове на 10 май. Западнобеломорски басейн: Днес през деня речните нива в басейна ще се понижават. Повишения вследствие оттичане ще има в долните течения на основните реки.  Във вечерните часове днес и утре в резултат на валежи са възможни нови краткотрайни повишения на нивата в средните и долните течения на реките Места и Струма. На 12 и 13 май водните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 11май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.05.2017 г. е 4 358,8 млн. м3 и представлява 67,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 83,6% от общия им обем;
  • напояване – 56,2% от общия им обем;
  • енергетика – 71,8% от общия им обем.