Нивата на реките в страната се понижават или остават без изменения

25 април 2017 | 16:02

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -28 см до +30 см) във водосборите на реките Огоста и Марица.Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

            Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +21 см;

            Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -11 см;

            Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +30 см;

            Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 26, 27 и 28 април ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и в следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28 април ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива в целия водосбор на  река Янтра ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 април ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

 На 26 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.04.2017 г. е 4 249,4 млн. м3 и представлява 65,5% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 81,5% от общия им обем;
  • напояване – 55,7% от общия им обем;
  • енергетика – 69,2% от общия им обем.