Нивата ще се задържат без съществени изменения

19 май 2017 | 17:30

По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +20 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавския басейн).  Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +20 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. От вечерните часове на 20 и срещу 21май,  нивата във водосборите на Янтра,  Русенски Лом и добруджанските реки ще започнат да се повишават вследствие на валежи от дъжд. На 21 и 22 май ще има повишение на речните нива в целия басейн. От следобедните часове на 22май  ще започне понижение на водните нива.  В резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 20, 21 и 22 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 21 май в резултат на валежи ще има повишение на нивата на реките във водосбора. На 21 май  по - съществено повишение ще има на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Габровница и р. Малък Искър. На 22 май по-съществено повишение ще има във водосборите на реките Владайска,  Лесновска,  Батулийска, Габровница, Малък Искър и  Златна Панега. На 21 и 22 май повишение на водното ниво ще има в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 20, 21 и 22 май прогнозираните водни количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре  речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 21май  в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на нивата във водосборите на реките Лефеджа и  Росица, както и в основната река след вливането им в нея. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 21-23 май в резултат  на валежи се очакват повишения на речните нива във водосбора,  първия ден главно в горните части от водосбора, а от 22 май  и в долните му части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре  речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 20 май  и на 21май  вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн,  по-значителни ще са във водосборите на реките Провадийска, Камчия и Ахелой. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните часове на 21 и на 22 май са възможни краткотрайни повишения на водните нива  в средното и долно течение на река Тунджа (във водосбора на притока й р. Мочурица) в горното и средното течение на река Марица (във водосборите на родопските и старопланинските ѝ притоци) и в горното течение на р. Арда и във водосборите на родопските ѝ притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

       Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водното количество на Черна река при  Смолян е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 21май.
  • Водното количество на р. Върбица при Златоград е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 21май.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 20 и 21 май  ще има краткотрайни повишения на нивата в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 20 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.05.2017 г. е 4 425,0 млн. м3 и представлява 68,2% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 84,9% от общия им обем;
  • напояване – 56,7% от общия им обем;
  • енергетика – 73,4% от общия им обем.