Нивата във водосборите на реките ще се понижават

11 май 2017 | 16:15
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали през изминалото денонощие. Повишения вследствие на оттичане и валежи са отчетени в долните течения на реките в Дунавския и Черноморския басейн, във водосборите на реките Осъм, Марица и Арда. По-съществени повишения в резултат на оттичане са регистрирани на р. Осъм при с. Изгрев с + 88 см и на р. Янтра при с. Каранци с + 82 см. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води, а около праговете за средни са тези в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 67 см до + 88 см Черноморски басейн: колебания от - 35 см до + 54 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 22 см до + 18 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 17 см до + 8 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн  днес и през следващите 3 дни нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на оттичане днес все още ще има повишения долните части от водосбите на реките Искър, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14 май водните количества ще бъдат над и около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.       Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 май водното количество ще бъде около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават, като до 12 май все още ще има повишения в долните части на водосбора вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: от днес нивата ще се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: от днес нивата ще започнат да се понижават, като повишения вследствие оттичане ще има все още до сутрешните часове на 12 май в долните течения на реките Тунджа и Марица. Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и през следващите 3 дни.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 12 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11 май 2017 г. е 4374,4 млн. м3 и представлява 67, 3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 83, 9% от общия им обем
  • напояване – 56, 4% от общия им обем
  • енергетика – 71, 8% от общия им обем