Няма аварийни ситуации с язовирите под наблюдението на МОСВ

05 юни 2019 | 09:46

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 08:00 часа на 05.06.2019 г. няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Комплексните и значими язовири са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.06.2019 г. е 4 428,9 млн. м3 и представлява 68,2 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,4% повече от обемите на 03.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,5% от общия им обем;
  • напояване – 53,5% от общия им обем;
  • енергетика – 77,2% от общия им обем.

Язовири с процент на запълване над 90% – „Въча“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Боровица“, „Пчелина“, като няма опасност от вредно въздействие на водите.

В язовирите предназначени за питейно-битово водоснабдяване има достатъчно акумулиран водни обеми за осигуряване нуждите на населението. 

Язовирите от каскада „Арда“ са под определения максимален обем от 80%, спазвайки условията поставени с месечния график.

Прогноза от НИМХ

Днес в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

  • Очаквани интензивни валежи

На картите е представена прогноза с валидност от 07:00 местно време на 05.06.2019 г. за интензивен или особено интензивен валеж в рамките на 48 часа с модела ALADIN-България (изход от модела, стартиран в 18:00 UTC (+3 часа местно време) на 04.06.2019 г.).

Дунавски басейн

 

Водното ниво р. Искър при гр. Ребърково в 05:00 часа е +128 см, като като след преминалия пик на 04.06 в 17:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава

 

Водното ниво р. Искър при гр. Роман в 05:00 часа е +110 см, като като след преминалия пик на 04.06 в 18:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава.

 

Водното ниво р. Искър при гр. Нови Искър в 05:00 часа е +52 см, като след преминалия пик на 04.06 в 21:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава.

 

Нивото на р. Искър при с. Ореховица в 05:00 часа е +184 см, като след преминалия пик на 04.06 в19:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава.

 

Нивото на р. Вит при Биволаре в 05:00 часа е +140 см, като след преминалия пик на 04.06 в12:00 ч речното ниво плавно се е понижавало, като за последните 24 часа  понижението е с 31 см.

 

Нивото на р. Осъм при Изгрев в 05:00 часа е +538 см, като след преминалия пик на 04.06 в15:00 ч речното ниво плавно се е понижавало; за последните 24 часа  понижението е с 44 см.

 

Нивото на р. Янтра при с. Каранци в 05:00 часа е +225 см, като от 20:00 ч на 03.06 е започнало плавно да се понижава.

 

Ннивото на р. Русенски Лом при с. Божичен в 05:00 часа е 362 см, като като след преминалия пик на 04.06 в 18:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава

 

Черноморски басейн:

 

Нивото на р. Камчия при с. Гроздьово  в 05:00 е +81 см, като за последните 24 ч регистрираните колебания са в границите ±4 см.

 

 

 

Източнобеломорски басейн:

Река Тунджа и река Марица – Данни от автоматични станции:

Нивото на р. Мочурица при с. Чарда към 5:00 е +38 см, като за последните 24 ч регистрираните колебания са в границите ±5 см.

 Нивото на р. Тунджа при гр. Ямбол в 05: 00 е +225 см като след преминалия пик на 04.06 в16:00 ч речното ниво плавно се е понижавало; за последните 24 часа  понижението е с 44 см.

 

Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово в 05:00 е 85 см и ще продължи плавно да се повишава.

Водното ниво на р. Марица при гр. Пазарджик в 05:00 е -37 см и към момента и плавно се повишава.

 

Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив в 05:00 е -6 см и към момента продължава плавно да се понижава.

 

Водното ниво на р. Марица при гр. Първомай в 05:00 ч е +230 см и към момента продължава плавно да се понижава.

Водното ниво на р. Сазлийка при гр. Гълъбово в 05:00 е +283 см и и към момента продължава плавно да се понижава.

Водното ниво на р. Марица при гр. Харманли в 05:00 е +223 см и към момента продължава плавно да се понижава.

Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград в 06:00 е +146 см и към момента плавно се повишава в резултат на оттичане.

 

 

Река Марица и река Тунджа

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще са под праговете за предупреждение.

Река Арда

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн:

Данни от автоматични станции – водните нива са без съществени изменения

  • Ранна прогноза за следващите три дни:

Дунавски басейн

Днес и утре (05 и 06.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията в следобедните часове днес и преди обед на 06.06 в горните и средните части от водосбора на р. Искър и в горните части от водосборите на реките западно от р. Огоста. От 07.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават.

Черноморски басейн:

Днес 05.06  и през следващите 3 дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки.

Източнобеломорски басейн:

Днес 05.06 се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, по-съществени днес в обедните и следобедните часове в горните и средните части от водосбора на р. Марица и Рило-Родопските ѝ притоци, както и в горните части от водосбора на р. Арда. На 06 и 07.06 не се очакват съществени изменения на речните нива в басейна.

Западнобеломорски басейн:

Днес 05 .06 се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, по-съществени днес в обедните и следобедните часове при в долните части от водосбора на р. Струма и десните притоци на реката, както и във водосбора на р. Места. На 06 и 07.06 не се очакват съществени изменения на речните нива в басейна.

 

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски район

Състояние на язовирите:

Вследствие на интензивни валежи и голям водосбор е преливал язовир Полковник Иваново (Ловчанци), разположен в землището на с. Полковник Иваново. С цел намаляване на обема язовира се източва сифонно. Нивото на водата в язовира спада. Няма опасност от засягане на населени места. Язовирът е във водосбора на река Суха.

Яз. „Скокът“, землище с. Скобелево, общ. Ловеч, обл. Ловеч, водното ниво в язовира се понижило и е на около един метър под кота преливен ръб. Язовирът не прелива през преливника. Няма аварии по тялото на язовирната стена. Към момента ситуацията е нормализирана.

Контролирано се освобождават водни обеми от следните язовири:

-     Язовир „ Бойка“ контролирано се изпускат 0,055 m³/s. Моментен обем на язовира 1 400 000 m³.

-     Язовир „Баниска“ контролирано се изпускат 0,150 m³/s. Моментен обем на язовира 4 699 000 m³.

-     Язовир „Бели Лом“ контролирано се изпускат 0,060 м3l/s. Моментен обем на язовира 12 857 000 m³. 

- Язовир „Морун“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.

- Язовир „Света“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.

-  Язовир „Крамолин“, в землището на с. Крамолин, обл. Габрово контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.

За останалите язовири няма постъпила информация към момента за критични водни нива и опасност от наводнения.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили значително вследствие на валежи.

Поречие Искър р. Моравешка, в землището на обл. Враца обстановката е нормализирана.

Поречие Осъм дере, в землището на с. Радювене, общ. Ловеч, обстановката е нормализирана.

Поречие Вит р. Катунецка, в землището на с. Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, обстановката е нормализирана.

Поречие Янтра Нивото на река Янтра при гр. Велико Търново постепенно се понижава, като е спаднала с 0,20 м, спрямо водното ниво към 15,30 ч. на 04.06.2019 г.

Поречие Русенски Лом р. Русенски лом в землището на общ. Иваново, вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на реката, водното и ниво се е повишило, като е излязла от речното легло на места и частично са наводнени земеделски площи извън регулация на населените места в ниските части при селата: Червен, Кошов и Красен. Към момента се наблюдава понижаване на водното ниво в реката.

За останалите реки, разположени на територията на БДДР-Плевен няма постъпила информация за аварийни ситуации и критични участъци, като към момента реките протичат в речните легла.

Нивото на р. Дунав остава под праговете за внимание. Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Към 07:30 ч. на 05.06.2018 г. на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила друга информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Черноморски район

Състояние на язовирите:

Налична информация за изпускане от следните язовири:

яз. „Ново Паничарево”, общ. Приморско – изпуска се с 2,3 м3/ сек., не прелива

яз. „Трояново“, общ. Камено - изпуска се с 0,080 м3/ сек., под приливен ръб 7,26 м., свободен обем – 72%

яз. „Крушево“, общ. Карнобат - изпуска се с 0,055 м3/ сек., под приливен ръб 10,13 м., свободен обем – 87%

Налична информация за язовири, които не  преливат и не се изпускат:

яз. „Скала 1“ , общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 91%

яз. „Скала 2“, общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 93%

яз. „Барган“ , общ. Карнобат– не се изпуска, свободен обем – 28%

яз. „Детелина“, общ. Карнобат – не се изпуска, свободен обем – 35%

яз. „Мандра“, общ. Бургас – не се изпуска, не прелива,  кота водно ниво 3,75 м.,

Област Шумен - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

яз. ,,Фисек“ кота ВН 4,58м  под преливник; Обем в момента 4 347000м3

яз. „Шумен“ кота ВН 1,15м под преливник, Обем в момента 5280000м3

яз. „Кълново“ кота ВН 1,79м под преливник, Обем в момента  515 000м3

яз. Нови Пазар кота ВН 4,85м под преливник, Обем в момента 616 000 м3

яз. „Енево“ ОИ е отворен  - работи като ретензионен

Област Търговище - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

яз. Овчарово – кота ВН 6,52м  под преливник; Обем в момента 1 421 000м3

яз. Поляница – кота ВН 6,56м  под преливник; Обем в момента 3 750 000м3

яз. Красноселци – кота ВН 10,14м  под преливник; Обем в момента 1 136 000м3

Област Варна:

Общ. Долни чифлик – Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината;

Общ. Дългопол - яз. ,,Елешница“има свободен обем: 7 049 000 м3, Завирен обем – 3 417 000 м3, не се изпуска и не прелива

Общ. Провадия – яз. ,,Снежина“ завирен обем  661 000 м3, свободен обем 1 679 000 м3   не се изпуска и не прелива.

яз.,,Комарево-Храброво“ – има свободен обем, ниво на водата - 1,10м под кота преливник.

Язовир ,,Тутраканци” – 1 по данни на представител от ,,ГЖ“ е обявено частично бедствено положение.

Към 19:30 ч. на 04.06.2019г. нивото на водата в язовира се е понижило до 0,70м под кота ръб стена. Над язовирната стена/земно-насипна/ са насложени чували с пясък, които спират изтичането. Разширен е преливникът и водата е отведена чрез прокопан канал до отводнителен канал на водоем на ВиК, който влиза в яз.,,Тутраканци“ – 2/изваден от употреба, пресъхнал/. От него, водата преминава през с. Тутраканци и доста след селото се рзделя на две дерета, отвеждащи я до яз.,,Бозвелийско“ и р. Ана дере/Главница/. Евакуирано е част от населението на селото, за което съществува непосредствена опасност. Предупреден е кметът на съседното село Бозвелийско, за готовност за евакуация при необходимост. За предприетите действия е уведомен и областният управител.

Язовирът е с: обем 80 хил.куб.м, височина на стената/земно-насипна/ - 6 м, преливник – вид челен, бетонов праг – Qmax – 2,0 m3/s Затворни органи: Спирателен кран – неработещ.  Собственик на язовира е община Провадия, оператор на язовирната стена е „Екозем Шумен“ ЕООД.

Към 6:30 ч. на 05.06.2019 г. нивото на водата в язовира е на 1,50м под кота ръб стена. От преливника се изтича минимално количество, с тенденция за спиране на оттока. Речните русла в района са с осигурена проводимост.

Област Добрич - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Към 6:30 часа на 05.06.2019 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Обстановката е нормална.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Към настоящия момент на дежурния телефон за 24 часова връзка няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

Басейн на река Марица

Област Пловдив – няма промяна в нивата на водните обекти, спокойна обстановка.

Община Чавдар – без валежи, няма високи водни нива

Община Тополовград – без валежи, реките са в нормални граници.

Община Симеоновград – без валежи от 48 часа, има малко покачване на нивото на Марица, но няма проблем; язовирите имат свободни обеми, няма високи водни нива.

Област Пазарджик – никъде не е валяло сериозно, няма данни за бедствия. На територията на областта няма проблем с реките.

По информация от дежурните в ОА Пазарджик:

Община Стрелча – язовир Дудьовица – 90% пълнен; Дюлево, язовир Голуша 1 и Корубата 1 са пълни на 100%, изпускателите работят. Другите наблюдавани язовири са на по-ниски нива.

Хасковска област – на територията на общините в областта няма високи водни нива, няма сигнали за събития.

Община Хасково – няма информация за настъпили събития вследствие вредното въздействие на водите.

Област Стара Загора – Няма промяна на нивата на водните обекти на територията на областта. Язовир Найденово, община Братя Даскалови е пълен, но вече не прелива. Язовир „Бял извор“ прелива през преливника около 10 см с. Бял извор, община Опан.

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила друга информация и други данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Басейн на река Тунджа

На територията на област Ямбол няма превалявания, спокойна обстановка.

Област Стара Загора – имало е превалявания на територията на 2 общини – Николаево и Павел баня, но в границите на 11-12 л./кв.м. Не се съобщава за проблеми.

Към момента няма постъпила друга актуална информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Басейн на река Арда

Област Смолян – няма проблеми с реките на територията на Смолянска област, не вали.

Област Кърджали – на територията на областта няма проблеми с реки и микроязовири. Обстановката е спокойна, не вали.

Западнобеломорски район

Към 8:00 часа на 05.06.2019 г. на оперативния телефон на БДЗБР няма постъпили сигнали за:

- критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на язовир Пчелина.

Няма подадена информация от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Областните администрации за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

Горепосочената информация е обобщена и чрез позвъняване на дежурните телефони на областните администрации, регионалните служби към ПБЗН, община Доспат и община Сатовча.

 

Информация от други ведомства, свързана с вредното въздействие на водите

МТИТС: Към 08.30 ч. няма нарушения в инфраструктурата на ЖП транспорта.