Очаква са повишение на речните нива вследствие на валежи

08 март 2018 | 16:13

От обедните и следобедни часове днес в резултат на валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения във водосбора на р. Янтра по основната река около Велико Търново и в притоците ѝ Джулюница, Лефеджа и  Голяма река, в горното течение на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом).

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: водните нива в по-голямата част от реките през последното денонощие са се понижили. Повишения вследствие на валежи, снеготопене и оттичане са регистрирани в долното течение на реките Огоста, Осъм и в горните течения на Янтра (притоците Голяма река и Джулюница) и Черни лом. Регистрираните колебания в басейна са от - 82 см до + 94 см. По-съществени колебания са регистрирани на р. Осъм при с. Изгрев (+ 94 см), р. Голяма река при гр. Стражица (- 75/+ 49 см) и на р. Черни Лом при с.Кардам (- 82/+ 63 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от  - 30 см до + 30 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива са с регистрираните колебания са от - 76 см до + 37 см. По-значително понижение е отчетено на р. Харманлийска при Харманли с до - 76 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е отчетено колебание от - 105 см до + 97 см на р. Въча в местност Забрал (Девин). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива в по–голямата част от реките през последното денонощие са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -46 см до + 10 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн в резултат на валежи от дъжд днес ще има нови повишения на водните нива в горните и средни части от водосборите на реките в басейна. По-значителни ще са повишенията във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. От утре ще започне процес на понижаване на речните нива в целия басейн с изключение на реките западно от р. Огоста (Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом и Цибрица), където все още речните нива ще се повишават в следствие на снеготопене. Повишения ще има и в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане, по-съществени ще са те на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 10 и 11 март тенденцията на понижение на водните нива ще се запази, като в следствие на оттичане нивата ще се задържат високи в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 майрт ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи ще се повишават водните нива на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, а в резултат на валежи и снеготопене на р. Златна Панега и р. Гостиля. Най-значителни ще бъдат повишенията на 8, 9 и 10 март в средното и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, само водните количества на р. Искър при Ореховица ще бъдат около над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 9, 10 и 11 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Повишения на водните нива ще има днес по течението на основната река. От утре и на 10 и 11 март речните нива ще се понижават в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 9, 10, 11 и 12 март водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. На 8 и 9 март вследствие на валежи от дъжд и продължаващо интензивно снеготопене ще има нови повишения на речните нива във водосбора, като в сутрешните часове на 9 март са възможни поройни наводнения в средните части от водосбора. През нощта на 9 срещу 10 март са възможни локални разливи в долните части на Черни Лом и Русенски Лом, в ниските части на реките. От следобедните часове на 9 март ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения до обедните часове на 10 март в долните части на Черни Лом и Русенски Лом.

Черноморски басейн: вследствие на валежи днес се очакват повишения на водните нива в горните части от водосбора на р. Камчия и във водосборите на реките Факийска, Велека и Резовска. От 9 март ще започне процес на понижение на водните нива в целия басейн. Повишения все още ще има в средните и долните течения на основните реки. На 10 и 11 март речните нива в целия басейн ще се понижават, като все още повишени вследствие на оттичане ще има в долното течение на р. Камчия.

Източнобеломорски басейн: речните нива ще се повишават  краткотрайно, вследствие на валежи. По-съществени повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като повишения ще има в средните и долни течения на основните реки и през следващите 3-4 дни.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:

-  Водното ниво на р. Сазлийка при с. Гълъбово е преминало жълтия праг за предупреждение и се очаква да се задържи над и около него до обедните часове на 11.03.2018 г.

-  Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е преминала над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи над него до обедните  часове на 10.03.2018 г.

-  Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е преминала над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи около и над него до 12.03.2018 г.

-  Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е преминала над оранжевия праг за предупреждение и ще се задържи около и над него до 12.03.2018 г..

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река, че:

-  Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: вследствие на частично снеготопене и валежи днес речните нива краткотрайно ще се повишават. От 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като все още повишения в резултата на оттичане ще има в средните и долните течение на основните реки. Тенденцията на понижение на речните нива ще се запази и на 10 и 11 март.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 9 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 8 март 2018 г. е 4806,5 млн. м3 и представлява 74,1 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 88,5 % от общия им обем
  • напояване – 60,5 % от общия им обем
  • енергетика – 81,5 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 477,611 млн. м3, което е 96,1% от общия му обем

Язовир „Студен кладенец“ – 352,902 млн. м3, което е 91,0 % от общия му обем

Язовир „Ивайловград“ – 120,531 млн. м3, което е 76,9 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 61,739 млн. м3, което е 43,4 % от общия му обем

Язовир „Жребчево“ – 176,716 млн. м3, което е 44,2 % от общия му обем.

Към 8 март 2018 г. със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Йовковци“, „Среченска бара“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Ахелой“, „Мандра“, „Въча“, „Кричим“, „Боровица“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“. Чрез месечен график са предписани определени обеми на 21 язовира, които да не се надвишават, с цел плавно и контролирано изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем в тях.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите „Йовковци“, „Ястребино“, „Бели Лом“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Малко Шарково“ и „Тракиец“.

През преливните съоръжения преливат язовирите: „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Тича“ и „Пчелина“.

При язовирите „Боровица“ и „Пчелина“, преливните количества и притока за последното денонощие се запазват в границите на тези от предишното денонощие, като не са регистрирани проблеми при преливането.

Притокът към язовирите  „Ясна поляна“ и „Йовковци“ намалява.

При язовир „Камчия“ се регистрира покачване на притока и преливното водно количество. Преливането на язовира към момента не създава предпоставки за вредно въздействие на водите. Коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост, като язовир „Георги Трайков“ разполага със свободен обем и се изпуска към момента контролирано, с цел поемане на количествата от язовир „Камчия“.

Към 8 март 2018 г. регистрираното преливане на язовир „Тича“ е в размер на 2 м3/сек. Притокът към язовира за последното денонощие е намалял в сравнение с предишното, а преливните количества към момента не представляват опасност за населението и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена. Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Във връзка с възникналата хидрометеорологична обстановка в страната, вследствие  обилният снеговалеж, покачването на температурите и снеготопенето, всички отговорни институции са предприели превантивни действия и са създали организация и координация за недопускане на потенциален риск от наводнения.