Очаква се плавно понижение на речните нива

02 април 2018 | 16:33

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения на речните нива са регистрирани на Голяма река при Стражица  до +48 см и в средното и долно течение на р. Искър до +42 см. В останалата част на басейна колебанията са от -13 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без значителни изменения. Регистрираните колебания са от -10 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили. Незначителни повишения в резултат на валежи от дъжд и частично снеготопене са отчетени в горното течение на р. Марица и нейните притоци. Регистрираните изменения в басейна са от -24 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са регистрирани в притоците от горното течение на р. Струма и по основната река при гр.Бобошево и Кресненско ханче с до +11 см. Регистрираните  колебания  в останалата част от басейна са от -15 см до +9 см.  Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат високи. Днес (02.04) и през следващите три дни процесът на понижение на речните нива в басейна ще продължи, като вследствие на оттичане са възможни незначителни повишения на водните нива в долните течения на основните реки в басейна. През следващите два дни в резултат на снеготопене са възможни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките разположени западно от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание само в долното течение на р. Искър и р. Русенски Лом ще бъдат около и над него.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.04.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (02.04) в резултат на валежи и оттичане ще има краткотрайни повишения на водните нива по основната река в средното и долното течение. През следващите три дни в резултат на снеготопене по-значителни повишения на речните нива ще има във водосборите на реките: над яз. Искър, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над праговете за внимание на 04 и 05.04.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 03, 04 и 05.04.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Речните нива във водосбора ще останат високи и през следващите 3 дни. Днес (02.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като до 03.04 повишения ще има в долното течение на основната река, вследствие на оттичане. Водните количества във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05 и 06.04.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (02.04) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат високи. През следващите 3-4 дни процеса на плавно понижение ще продължи, като до следобедните часове на 03.04 са възможни незначителни повишения в долните части на реките, вследствие оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения на водните нива в средните и долните течения на Добруджанските реки, на р. Провадийска, на р. Камчия и на Северно Бургаските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи и през следващите дни.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Процесът на плавно понижение на речните нива ще продължи, като все още нивата ще бъдат високи.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

-          Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол е над жълтия праг за внимание и плавно се понижава, като до ранните часове на 04.04.2018 г. ще се задържи над него.

-          Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово е над оранжевия праг за внимание и плавно се понижава, като до вечерните часове на 04.04.2018 г. ще се задържи над оранжевия праг за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

-          Водните количества са под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (02.04) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки (р. Места и р. Струма). В следобедните и вечерните часове, в резултат на валежи и снеготопене са възможни краткотрайни повишения на нивата в рилските и пиринските притоци на р. Места и р. Струма. Водните нива ще се задържат високи и през следващите дни.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 3 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.03.2018 г. е 5 324,2 млн. м3 и представлява 82,0% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,9% от общия им обем;
  • напояване – 69,5% от общия им обем;
  • енергетика – 89,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 493,246 млн. м3, което е 99,2% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 382,780 млн. м3, което е 98,7% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 152,500 млн. м3, което 97,32% от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 113,277 млн. м3, което е 79,7 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 247,152 млн. м3, което е 61,8 % от общия му обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири:, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Ахелой“, „Малко Шарково“, „Георги Трайков“, „Кричим“, „Розов кладенец“ и Асеновец.

Със запълване на 100% са язовирите „Пчелина“, „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“ и „Боровица“. Експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.