Очаква се понижение на речните нива

06 юли 2017 | 15:50
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишение вследствие на оттичане е отчетено в Дунавския  басейн при измервателния пункт на р. Русенски Лом в района на с. Божичен (с + 92 см), а като резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани повишения (с до + 59 см) във водосбора р. Марица в Източнобеломорския басейн. Водните количества на повечето от реките в Дунавския басейн са около праговите стойности за високи води, а в останалата част от страната около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 128 см до + 92 см Черноморски басейн: колебания от - 70 см до + 3 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 59 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 4 см   Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават. В резултат на валежи утре се очакват краткотрайни незначителни повишения на нивата във водосборите на добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Искър ще продължат да се понижават и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 юли, че водните нива ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосборите на р. Янтра плавно ще се понижава и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще продължат плавно да се понижават и ще останат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават. В резултат на валежи утре се очакват краткотрайни незначителни повишения във водосборите на черноморските добруджански реки и на р. Провадийска. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на оттичане са възможни незначителни повишения в долните течения на реките Тунджа и Марица до утре.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Западнобеломорски басейн: речните нива в басейна днес ще продължат да се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите три дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/  За 07 юли 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 6 юли 2017 г. е 4 552,0 млн. м3 и представлява 70,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 88,7% от общия им обем
  • напояване – 55,2% от общия им обем
  • енергетика – 78,3% от общия им обем