Очаква се понижение на речните нива

04 декември 2017 | 16:10

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната значително са се понижили. Повишения (с до +139 см) вследствие оттичане са отчетени в долните течения на: р. Янтра и р. Русенски Лом в Дунавския басейн, р. Камчия в Черноморския басейн; р. Тунджа в Източнобеломорския басейн. Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества на северночерноморските реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -100 см до +139 см;

Черноморски басейн: колебания от -4 см до +12 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -252 см до +57 см;

Западнобеломорски басейн: повишения с до -165/+70 см.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в целия басейн ще започнат да се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите три дни. Повишения в резултат на оттичане са възможни до утре в долните течения на реките. На 06 и 07.12 нивата на реките ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.12.2017г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (04.12) речните нива в горната част на водосбора постепенно ще се понижават. Днес (04.12) все още ще бъде ще бъде по-значително повишено водното ниво в средното и в долното течение на основната река. От 05.12 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 05, 06 и 07.12.2017 г. над средномногогодишните стойности. Днес (04.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие оттичане до 05.12 все още ще има повишения в долното течение на основната река.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 05, 06, 07 и 08.12.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес (04.12) ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения на нивата в средните и долни части на основните реки до късните вечерни часове на 05.12. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (04.12) в резултат на валежи от дъжд ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на р. Велека и р. Резовска. В останалите реки от басейна речните нива ще са без съществени изменения. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (04.12) и през следващите три дни тенденцията към понижение на речните нива ще се запази в целия басейн, като вследствие на оттичане ще има повишение в средните и долни течения на р. Тунджа /след вливането на р. Мочурица/ и р. Марица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол е достигнало жълтия праг на предупреждение и ще се задържи над него до следобедните днес.
  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 04.12. и ще се задържи над него до вечерните часове на 06.12.2017 г.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават. Вследствие на оттичане водните нива в долното течение на р. Струма /както и в долното течение на притока й р. Струмешница/ ще се задържат високи.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 5 декември 2017 г.  в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.12.2017 г. е 4 065,2 млн. м3 и представлява 62,6 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,3 % от общия им обем;
  • напояване – 45,1 % от общия им обем;
  • енергетика – 73,1 % от общия им обем.