Очаква се понижение на речните нива

11 март 2020 | 15:30

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от басейна са се понижили. Незначителни повишения са регистрирани в долните части на основните реки, вследствие на оттичане. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +16 см; за водосбора на р. Искър от -38 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -58 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -174 см до +26 см; за водосбора на р. Янтра от -46 см до +3 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около праговете за високи води, само водните количества във водосбора на р. Русенски Лом, на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Искър при гр. Нови Искър и във водосбора на р. Джулюница (приток на р. Янтра) са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили. По-съществени повишения са регистрирани в средното и долно течениена р. Марица (при гр. Димитровград до +30 см и гр. Харманли до +49 см) вследствие на оттичане. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания на речните нива на р. Въча при гр. Девин от -63 см до +41 см и р. Марица при Белово от -67 см до +53 см. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -16 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -36 см до +22 см; за водосбора на р. Арда от -50 см до +28 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около праговете за високи води, само водните количества на р. Сазлийка при гр. Гълъбово, р. Харманлийска при гр. Харманли, р. Марица при гр. Свиленград и р. Тунджа при гр. Елхово са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места понижение до -61 см; за водосбора на р. Струма от -25 см до +7 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (11.03) и през следващите три дни ще се запази тенденцията на понижаване на речните нива. В резултат на оттичане днес (11.03) все още са възможни незначители повишения на водните нива в долните течения на р. Огоста и р. Искър. На 12 и 13.03 вследствие на снеготопене са възможни незначителни повишения в горните части от водосборите на реките Лом, Огоста и Искър над яз Искър. В следобедните часове на 14.03 вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Искър над яз. Исъкр. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (11.03) и през следващите три дни водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове на 12 и 13.03 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (11.03) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора над яз. Искър: на  12 и 13.03 - вследствие на снеготопене, а на 14.03 - вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (11.03) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.03.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес  (11.03) и през следващите 4-5 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Воднотоколичество ще бъде под прагаза внимание.

Черноморски басейн: Днес (11.03) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 14.03 се очакват незначителни повишения на речните нива в странджанските реки вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (11.03) и през следващите три дни се очаква понижаване на речните нива в по-голяма част от басейна. В резултат на оттичане ще има повишения на речните нива до сутрешните часове на 12.03 в долното течение на р. Марица. В следобедните и вечерните часове на 14.03, вследствие на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива на родопските притоци на р. Марица и на реките от горните части от водосбора на р. Арда. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (11.03) и през следващите три дни се очаква понижаване на речните нива в басейна. През следващите 3 дни в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива както следва: на 12 и 13.03 - вследствие на снеготопене - в рилските и пиринските притоци на р. Струма и р. Места, а на 14.03 - вследствие на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива в средните и долните части от водосбора на р. Струма и във водосбора на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 12 март 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.03.2020 г. е 3 921,9 млн. м3, представлява 59,4% от сумата от общите им обеми и е 0,5% по-малко от сумата от общите им обеми към 10.03.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 66,1% от общия им обем;
  • напояване – 39,1% от общия им обем;
  • енергетика – 72,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 394,870 млн. м3, което е 79,41% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 295,673 млн. м3, което е 76,25% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 117,841 млн. м3, което е 75,20% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 63,847 млн. м3, което е 44,90% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 145,950 млн. м3, което е 36,49% от общия му обем.