Очаква се понижение на речните нива

12 март 2020 | 14:29

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие водните нива в басейна са се понижили. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -19 см до +8 см; за водосбора на р. Искър от -27 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -23 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -186 см до +17 см; за водосбора на р. Янтра от -17 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около праговете за високи води, само водните количества във водосбора на р. Русенски Лом, на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Искър при гр. Нови Искър, р. Янтра при гр. Габрово, гр. В. Търново и с. Каранци и р. Джулюница при с. Джулюница са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили. Вследствие оттичане са отчетени незначителни повишения на речните нива в долното течение на р. Марица. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания на речните нива на р. Арда при с. Китница от -67 см до +35 см, р. Въча при гр. Девин от -68 см до +52 см и р. Марица при Белово от -65 см до +59 см. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -31 см до +27 см; за водосбора на р. Арда от -27 см до +7 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около праговете за високи води, само водните количества на р. Сазлийка при гр. Гълъбово, р. Харманлийска при гр. Харманли, р. Марица при гр. Белово и р. Тунджа при гр. Елхово са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места понижение до -33 см; за водосбора на р. Струма от -21 см до +5 см. Водните количества на повечето от реките са около праговете за високи води, само водните количества на р. Струма при гр. Перник и гр. Кресна и р. Сушицка при с. Полена са над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.03) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене, днес и утре (12 и 13.03) са възможни незначителни повишения в горните части от водосборите на р. Огоста, р. Искър над яз. Искър. От следобедните часове на 14.03 и на 15.03, вследствие на валежи, се очакват повишения, като по-значителни е възможно да са повишенията през нощта срещу 15.03 и в сутрешните часове на 15.03 в средните части от водосбора на р. Искър и в притоците ѝ р. Златна Панега и р. Малки Искър, горните части от водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Според Европейската система за предупреждения от наводнения (EFAS) са възможни поройни наводнения през нощта срещу 15.03 и в сутрешните часов на 15.03 във водосбора на р. Блато - в района на гр. Сливиница и гр. Костинброд.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (12.03) и през следващите два дни водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове днес и утре (12 и 13.03) са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора. От следобедните на 14.03 и на 15.03, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива във водосбора. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (12.03) и утре речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 14 и на 15.03 в резултат на вележи ще има краткотрайно повишение на речните нива главно във водосборите на: р. Лесновска, р. Блато, р. Златна Панега, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (12.03) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15, 16 и 17.03.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (12.03) и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В периода от ранните сутрешни часове на 15.03 до 17.03, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. Воднотоколичество ще бъде под прагаза внимание.

Черноморски басейн: Днес (12.03) и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 14.03 и на 15.03 вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (12.03) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерните часове на 14.03 и на 15.03 вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива на средногорско-старопланинските и родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Тунджа и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (12.03) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес и утре (12 и 13.03), вследствие на снеготопене, се очакват незначителни повишения в рилските и пиринските притоци на р. Струма и р. Места. Вследствие на валежи от следобедните и вечрине часове на 14.03 и на 15.03 се очакват краткотррайни повишения на речните нива във в горните части от водосбора на р Струма и във водосбора на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Според Европейската система за предупреждения от наводнения (EFAS) са възможни поройни наводнения през нощта срещу 15.03 и през деня на 15.03 в горните части от водосбора на р. Струма над гр. Бобошево (гр. Перник гр. Радомир) и в притоците ѝ р. Джерман (около гр. Дупница) и р. Соволянска Бистрица.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 13 март 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.03.2020 г. е 4 083,5 млн. м3, представлява 59,2% от сумата от общите им обеми и е 0,2% по-малко от сумата от общите им обеми към 11.03.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,8% от общия им обем;
  • напояване – 38,8% от общия им обем;
  • енергетика – 64,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 396,711 млн. м3, което е 79,78% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 296,407 млн. м3, което е 76,44% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 117,478 млн. м3, което е 74,97% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 65,276 млн. м3, което е 45,90% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 145,450 млн. м3, което е 36,36% от общия му обем.