Очаква се повишаване на речните нива

22 май 2019 | 15:15

За 23.05.2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен на предупреждение за потенциално опасно време) за гръмотевични бури и интензивни валежи в 10 области от Южна и Централна България.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +7 см, за водосбора на р. Искър от -11 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -14 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра с до ±9 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±9 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в средното течение на р. Искър (от -34 см до +27 см при гр. Роман). Водните количества на почти всички реки са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са реките Лом при с. Василковци, Мусаленска Бистрица при лет. Боровец и Бели Искър при с. Бели Искър.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, с до 14 см се е повишило нивото на р. Провадийска. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +14 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Провадийска при г. Синдел, която е с водно количество около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното течение на р. Въча (с до ±82 см при м. Забрал) и в горното течение Стара река при с. Ново село - от -23 см до +24 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са реките Тунджа при гр. Павел Баня и Въча при м. Забрал.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -12 см до +3 см, а във водосбора на р. Струма от -12 см до +8 см. Водните количества във водосбора на р. Места са около праговете за високи води. Във водосбора на р. Струма водни количества са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (22.05) не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, от следобедните часове на 23.05, както и на 24.05 се очаква повишение на речните нива в басейна, по-значително през нощта срещу 24.05 в горните части от водосборите на реките Осъм и Янтра.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 – в горното течение на р. Осъм (в притока ѝ р. Черни Осъм) и в горното течение на р. Янтра (в горните течения на притоците ѝ р. Росица, р. Белица, р. Лефеджа (по основната река и в притока ѝ р. Джулюница).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.05) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 23.05 до сутрешните часове на 24.05, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.05) и утреречните нива във водосбора ще останат  без съществени изменения. От вечерните часове на 23.05 и на 24.05 в резултат на валежи ще има по-значителни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: В резултат на валежи, в периода 23-25.05 се очаква повишение на водните нива във водосбора на р. Янтра, по-съществено в горните течения на реките Росица, Белица, Лефеджа и Джулюница. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25, 26 и 27.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (22.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (22.05) и утре не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. На 24.05, в резултат на валежи са вероятни краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (22.05) не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, през следващите два дни се очаква повишение на речните нива в целия басейн. От следобедните часове на 23.05 и през нощта срещу 24.05 ще се повишават водните нива в горната част от водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в горната и средната част от водосбора на р. Марица, както и в горната част от водосбора на р. Арда.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 – в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), във водосбора на р. Марица (по основната река над гр. Първомай и в притоците ѝ р. Стара (Костенецка), р. Крива, р. Яденица, р. Чепинска, р. Тополница, р. Луда Яна, р. Стара (Пещерска), р. Чепеларска, р. Стряма, р. Черкезица, р. Рахманлийска, р. Мечка, р. Омуровска, р. Текирска, р. Каяклийска) и в горното течение на р. Арда (в района на с. Пловдивци, с. Елховец, гр. Рудозем и гр. Мадан).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (22.05) не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, през нощта срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 се очаква по-значително повишение на речните нива в басейна.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24.05 и – в горното и средното течение на р. Места до вливането на р. Неврокопска, вкл. и във водосбора на р. Пиринска Бистрица (приток на р. Струма).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 23.05.2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен на предупреждение за потенциално опасно време) за гръмотевични бури и интензивни валежи в 10 области от Южна и Централна България.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.05.2019 г. е 4 356,9 млн. м3, представлява

67,1% от сумата на общите им обеми и е с 0,1% по голяма от 21.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,0% от общия им обем;
  • напояване – 53,2% от общия им обем;
  • енергетика – 75,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 368,289 млн. м3, което е 74,1 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 296,407 млн. м3, което е 76,4 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 120,655 млн. м3, което 77,0% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 91,043 млн. м3, което е 64,0% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,716 млн. м3, което е 44,2% от общия му обем.