Очаква се повишаване на речните нива заради валежите

16 май 2019 | 16:25

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -18 см до +30 см, за водосбора на р. Искър от -24 см до +30 см; за водосбора на р. Вит от -19 см до +25 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +13 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +10 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +4 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистица при лет. Боровец и р. Искър в горното течение, които са с водни количества около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +10 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното и средното течение на р. Марица (до -82/+87 см при гр. Белово) и в средното и долно течение на р. Въча (с до -79/+79 см при м. Забрал). Водните количества на почти всички реки са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи са р. Марица при м. Забрал и р. Тунджа при гр. Павел баня.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки във водосбора на р. Струма са се повишили, вследствие на валежи, а тези във водосбора на р. Места са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани на р. Струмешница при с. Струмешница (+ 65 см) и в средното и долно течение на р. Струма (до +24 см при Кресненско ханче и с. Марино поле). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +9 см, а в останалата част от водосбора на р. Струма от -12 см до +10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма и притоците ѝ р. Джерман, р. Елешница, р. Струмешница и горното течение на р. Места са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (16 и 17.05) речните нива в басейна ще се повишават: на 16.05 главно в горните течения на р. Огоста и р. Искър и в целите водосбори на реките източно от р. Искър; на 17.05 – в горното течение на р. Огоста. През нощта на 17 срещу 18.05 и на 18.05, вследствие на валежи ще има повишения на водните нива във водосборите на реките източно от р. Янтра, като по-значителни ще бъдат те във водосборите на Добруджанските реки. На 19.05 речните нива в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има вероятност за поройни наводнения както следва:

- в следобедните часове на 16.05 в средните части от водосбора на р. Искър: във водосбора на притока й р. Перловска;

- през нощта на 17 срещу 18.05 във водосборите на Добруджанските реки: във водосборите на реките Царцар, Сенкьовица, Ружичка и р. Хърсовска.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (16 и 17.05), в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в горните части на водосбора. На 18 и 19.05 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.05.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.05) и утре речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията в следобедните и вечерните часове на 16.05 на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска; в следобедните часове на 17.05 водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска. От вечерните часове на 17.05 водните нива постепенно ще започнат да се понижават. В периода 16-18.05 ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.05.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.05) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се повишат незначително, вследствие на валежи – днес и утре (16 и 17.05), главно във водосбора на р. Росица, а в следобедните и вечерни часове на 17 и 18.05 – във водосбора на основната река над гр. Габрово. На 19.05 речните нива във водосбора ще се понижават или ще се без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (16.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 16.05 до 19.05 са възможни незначителни повишения на речните нива, основно в долните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.05) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна главно в планинските части на водосбора на р. Камчия. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като на 18.05, вследствие на валежи ще има незначителни повишения на водните нива в Северночерноморските реки, като по-значителни е възможно да са във водосбора на р. Камчия.

В резултат на интензивни валежи има вероятност за поройни наводнения през нощта на 17 срещу 18.05 - в средните и долни части от водосбора на р. Камчия: във водосбора на река Луда Камчия около яз. Цонево и притоците й р. Балбандере и р. Елешница.

Източнобеломорски басейн: Днес (16.05), в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Тунджа и в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица (в притоците ѝ р. Тополница и р. Луда Яна в районите на гр. Пирдоп, гр. Златица, гр. Копривщица, гр. Ихтиман и гр. Костенец и във водосборите на р. Крива, р. Чепинска). През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат прага за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре (16 и 17.05), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-съществени ще бъдат повишенията главно в горното течение на р. Струма (р. Арката, р. Треклянска, р. Драговищица, р. Соволянска Бистрица, р. Глогошка (в района на гр. Кюстендил) и р. Новоселска), както и в притоците ѝ от средното и долно течение (р. Логодашка, р. Стара река, р. Сушичка, р. Лебница, р. Струмешница р. Цапаревска, р. Градевска и р. Пиринска Бистрица). На 18 и 19.05 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средното и долното течение на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има вероятност за поройни наводнения: в следобедните и вечрни часове на 16.05 в средната част от водосбора на р. Струма – във водосборите на притоците й р. Логодашка, р. Стара река, р. Сушичка, р. Цапаревска и р. Градевска.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 17 май 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.05.2019 г. е 4 238,5 млн. м3, представлява

66,2% от сумата на общите им обеми, като обема се запазва спрямо обема на 15.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,2% от общия им обем;
  • напояване – 53,0% от общия им обем;
  • енергетика – 74,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 370,185 млн. м3, което е 74,45 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 299.844 млн. м3, което е 77,32 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 115,678 млн. м3, което 73.82% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 90,536 млн. м3, което е 63,66% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 174,868 млн. м3, което е 43,72% от общия му обем.