Очаква се повишение на нивото на река Тимок

15 март 2018 | 16:33

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на по-голяма част от реките в са се понижили. Незначителни повишения, вследствие оттичане са регистрирани в долните части на реките Осъм и Русенски Лом. Регистрираните колебания са от -65 см до +25 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения до -17 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения вследствие на валежи са регистрирани във водобора на река Арда с до +97 см на притока й река Крумовица при с. Г. Кула. В горното и средно течение на река Марица са регистрирани колебания на речните нива до -56/+52 см, вследствие работа на хидротехнически съоражения. Регистрираните  колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -18 см до +11 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +7 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни водните нива на реките ще се понижават. От следобедните часове на 16 и на 17 март ще има повишение на водното ниво на река Тимок. От вечерните часове на 17 и на 18 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: реките Ерма, Габерска, Нишава; в горното течение на река Огоста и притоците й реките Бързия, Шугавица и Ботуня; река Искър в притоците й реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Батулийска, Малък Искър; река Вит; горното течение на река Осъм; От следобедните часове на 18 март  резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосбора на река Янтра в горното течение над Велико Търново и притоците й реките Росица, Джулюница, Лефеджа; добруджанските реки.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите  два дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. От вечерните часове на 17 март и на 18 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значително ще се повишат водните нива на реките във водосборите на: реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Батулийска, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на река Искър при Ореховица ще бъдат около прага за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 16, 17 и 18 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18 март в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосбора на река Янтра в горното течение над Велико Търново и притоците й реките Росица, Джулюница, Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 16, 17 и 18 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 18 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждения.

Черноморски басейн: днес ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: река Провадийска,  горното течение на река Камчия и притока й Луда Камчия и южночерноморските реки. На 16 и 17 март водните нива на реките ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. В следобедните часове на 18 и на 19 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: река Провадийска, река Камчия и притока й Луда Камчия; реките Айтоска; Русокастренска; Средецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни водните нива на реките ще се понижават. От следобедните часове на 18 и на 19 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: реките Тунджа; река Марица в притоците й реките Тополница, Луда Яна, Въча, Първенецка, Чепеларска, Сазлийка и в долното течение на основната река; река Арда в горното течение над яз. Кърджали и в притоците й река Върбица и в горното течение на река Крумовица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че

  • Водното ниво на р. Тунджа при Елхово ще се задържи над жълтия праг през следващите три дни.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че

  • Водните количества на р. Черна при Смолян в следобедните часове на 18 март ще бъдат над жълтия праг за предупреждение.
  • Водните количества на р. Елховска при Рудозем в следобедните часове на 18 март ще бъдат над жълтия праг за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и утре ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора на реките Струма и Места. На 17 март речните нива ще се понижават. От ранните часове на 18 и на 19 март в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Струма, Места и Доспат.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 16 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.03.2018 г. е 5 009,1 млн. м3 и представлява 77,2 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 89,3 % от общия им обем;
  • напояване – 64,4% от общия им обем;
  • енергетика – 84,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 477,611 млн. м3, което е 96,1% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 375,620 млн. м3, което е 96,9 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 127,128 млн. м3, което е 81,1 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 79,397 млн. м3, което е 55,8 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 200,800 млн. м3, което е 50,2 % от общия му обем.

Със запълване над 90 % са следните комплексни и значими язовири: „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченски бара“, „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Кричим“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите: „Огоста“, „Йовковци“, „Ястребино“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Малко Шарково“ , „Тракиец“.

Съгласно налична към 15 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, и „Пчелина“.

Към язовир „Тича“ в момента притока намалява, което води и до намаляване на преливането, като в момента прелива с 6,7 м3/сек, изпускат се по 6 м3/сек през ВЕЦ и по около 13 м3/сек  през водовземна кула за напояване.

Язовир „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 4,816 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4 м3/сек

Язовир „Огоста“ е с обем 343,600 млн. м3 , като се преработват по 15 м3/сек чрез работа на ВЕЦ и се освобождават по около 30 м3/сек. Предвид проводимостта на реката след язовира, това е максималното количество с което може да се изпуска. 

Преливането при язовир „Камчия“ с 20 м3/сек не създава предпоставка за наводнения, тъй като коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост  от около 300 м3/сек .

Язовир „Георги Трайков“ е с обем 282,023 млн.м3, като се увеличава притока към него. Увеличено е контролираното изпускане през основен изпускател (около 39,3 м3/сек) с цел поемане на притока от язовир „Камчия“.

Язовир „Ясна поляна“ прелива с около 0,6 м3/сек и се изпуска през основен изпускател 0,7 м3/сек, като това не създава заплаха за наводнения, тъй като проводимостта на речното корито е около 110 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Съгласно получена информация от Басеновите дирекции

На територията на БДДР:

С минимални количества преливат през преливника и/или се изпускат през основен изпускател 42 броя язовири.

Няма проблеми и критични ситуации по общински язовири на територията на района за басейново управление .

По информация на оперативни дежурни при областни и общински администрации, кметове на населени места, диспечерски пунктове при комплексни и значими язовири, няма данни за критични ситуации от преливане на общински и друга собственост язовири. Язовирите са с осигурена проводимост до 500 м. след язовирните стени.

По получена информация от общини, областни администрации и дежурните на РД “ПБЗН“  няма постъпили данни за аварийни ситуации и критични участъци по поречието на реките Дунав, Вит, Осъм, Дунавски Добруджански реки.

По поречие Янтра реките във водосбора протичат в речните легла с отток по-голям от средномногогодишния за сезона.

В поречие Искър, при единствения проблемен участък на р. Габерска в с. Габер, общ. Драгоман, водното ниво плавно спада и реката се прибира  в коритото си.

Речните нива във водосбора на река Русенски Лом продължават да се понижават. По данни на Оперативен Дежурен в Област Русе – участък, в който все още има локални разливи извън речното легло е в с. Красен. Нивото на река Русенски Лом в с. Красен е спаднало с около 20 см. през последното денонощие. Има информация за разлив на река Русенски Лом в участък извън регулацията на селата Красен и Божичен приблизително 50 декара. Нивата спрямо предходния ден са в застой или с тенденция към понижаване.

В поречия Огоста и Западно от Огоста, при с. Нивянин по информация от дежурен на Общ.Борован, на 15.03.2018г. към 8:00ч. водният стоеж на реката Скът е 144 см. Водния стоеж на река Скът при гр.Мизия е 190 см.

По данни на дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на ОУ “ПБЗН” на област Видин,Враца и Монтана няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации. Наблюдава се водното ниво в р. Огоста при с. Хайредин, реката е с воден стоеж 190 см. При с. Бели Извор, община Враца - река Лева е в коритото си.

Със заповед на Кмета на Община Видин е обявено бедствено положение за част от територията на Община Видин - кметство Иново - извършени са аварийни  ремонтни дейности на корекцията на р. Делейнска в района на село Иново, ограничено е изливането на водата към земеделски земи.

Със Заповед № 35/11.03.2018 г. на Кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на р. Тимок. Следи се състоянието на дигите.  Повишено е нивото на подпочвените води. Нивото на р. Тимок се е повишило с 25см. Останали са разливи  в регулацията на гр.Брегово, работят 2 бр. отводнителни помпи на НС- клон Видин.

Няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДЧР:

Преливат през преливниците и/или се изпускат през основен изпускател 21 броя язовири на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Няма данни за възникнали аварийни ситуации.

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.

Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен е спаднало спрямо вчера (14.03.2018 г.) – измерено ниво по контролна рейка – 15 см.

По информация на дежурни служители - Нивата на реките в община Малко Търново са нормални.

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДИБР:

В басейна на река Марица Нивата на реките и язовирите са в нормални за сезона граници и се наблюдават. Язовирите са под контрол. Няма информация за преливащи язовири. Няма постъпили сигнали за възникнали проблеми свързани с високи води. Обстановката е нормална. Няма критични участъци  по поречията на реките и язовирите.

За басейна на река Тунджа, тенденцията за понижение на река Тунджа при Елхово продължава. Тя е понижила нивото си от вчера с 13 см и тази сутрин е на 257 см (при критични 380 см).

В Басейна на река Арда състоянието на язовирите, реките и дигите е нормално за сезона. Създадена е организация и са предприети необходимите превантивни действия с цел подготовка за снеготопенето. Наблюдават се водоемите на територията на Община Ивайловград, които към момента не създават предпоставка за наводнение. Създадена е организация за следене и наблюдение на общинските язовири, които преливат (4 броя), с минимални количества и няма опасност от наводнения.

Към настоящия момент няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДЗБР няма постъпили сигнали за:

- критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и

съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Организирано е денонощно дежурство на дежурните телефони на Басейновите дирекции. При промяна в обстановката и постъпване на актуална информация, ще ви уведомим своевременно.