Очаква се повишение на речните нива

07 февруари 2017 | 17:04

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд, като по-значителни са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при Нови Искър (+62 см), р. Джулюница при с. Джулюница (+158 см), р. Янтра при с. Каранци (+73 см), Източнобеломорски басейн - р. Върбица при сп. Джебел (+49 см), Западнобеломорски басейн – р. Места при с. Хаджидимово (+55 см), р. Струма при гр. Перник (+60 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -35 см до +158 см; Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +35 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +49 см; Западобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +60 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще продължат да се повишават, следствие на снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни повишения ще има днес в реките западно от река Янтра, а на 8 февруари във водосборите на р. Янтра , р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 9 и 10 февруари речните нива ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане, в средните и долни течения на реките водните нива все още ще се повишават или ще останат без изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 8, 9 и 10 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи и по-интензивно снеготопене днес и утре водните нива на реките в целия водосбор ще се повишават. По-значително ще се повишат нивата на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 9 и 10 февруари водните нива ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 8, 9 и 10 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в горното течение на реката ще започнат да се понижават, в останалата част от основната река и големите й притоци повишенията ще продължат и на 8 февруари следствие на валежи от дъжд и снеготопене. От 9 февруари в по-голямата част от водосбора речните нива ще започнат да се понижават, като само в най-долното течение на реката нивата ще се повишават или ще се задържат, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре все още са възможни повишения в горните части на водосбора, вследствие на комбинация от валеж и снеготопене. От 9 февруари ще започне процес на спадане на речните нива, от начало в горните части, а от 10 февруари и в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес в резултат на снеготопене, водните нива в северночерноморските реки ще се повишават. На 8 февруари речните нива в целия басейн ще се повишават, следствие на валежи от дъжд и снеготопене, като са възможни поройни наводнения. От 9 февруари водните нива басейн ще започнат да се понижават.

Източнобеломорски басейн: Днес в резултат от снеготопене и валежи от дъжд водните нива в басейна ще се повишават. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Тунджа – горното и средно течение, Марица – средно и долно течение, както и родопските й притоци и на Арда – целия водосбор. Утре речните нива в целия басейн ще останат без съществено изменение или ще се понижат. Все още повишение на водните нива ще са възможни в долните течение на главните реки, следствие на оттичане.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водното количество на Черна река при Смолян ще достигне жълтия праг на внимание в обедните часове на 7 февруари и ще се задържи над него до вечерните часове .
  • Според последните симулации водното количество на р. Арда при Рудозем не се очаква да достигне жълтия праг на внимание.
  • Според последните симулации водното количество на р. Елховска при Рудозем се очаква да достигне жълтия праг на внимание в обедните часове на 7 февруари.
  • Според последните симулации водното количество на р. Маданска при Мадан не се очаква да достигне жълтия праг на внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес в следствие на снеготопене и валежи от дъжд водните нива в басейна ще продължат да се повишават. По-значителни повишения са възможни във водосбора на река Струма. От 8 февруари речните нива в целия басейн ще започнат да се понижават, като само в долните течения на главните реки са възможни повишения, следствие на оттичане.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 7 и 8 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7 февруари е 3 506,6 млн. м3 и представлява 54,0% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва: • питейно-битово водоснабдяване – 69,4% от общия им обем; • напояване – 46,5% от общия им обем; • енергетика – 56,4% от общия им обем.