Очаква се повишение на речните нива

20 ноември 2017 | 15:41

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани по-значителни повишения във водосборите на р. Искър (Дунавски басейн) и реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за средни води. Във вечерните часове на 20 ноември има вероятност за поройни наводнения във водосборите на южночерноморските реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

     Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +48 см;

     Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +4 см;

     Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -31 см до +42 см;

     Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и в следващите три дни, в резултат на валежи и снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива в средното и долното течение на р. Искър, както и във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 21, 22 и 23 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се повишат незначително в резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира,че водните количества за 21, 22 и 23 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи и снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора. На 22 и 23 ноември в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и до сутрешните часове на 21 ноември са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в басейна, като по-съществени ще бъдат във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки.Във вечерните часове на 20 ноември има вероятност за поройни наводнения във водосборите на южночерноморските реки.След 21 ноември речните нива в басейна ще се понижават, повишения в резултат на оттичане са възможни на 21 ноември в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в средните и долните течения на основните реки в басейна (Тунджа, Марица, Арда и Бяла). На 21 ноември речните нива в басейна ще се понижават. На 22 и 23 ноември в резултат на частично снеготопене ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 21 ноември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20 ноември 2017 г. е 3 762.5 млн. м3 и представлява 58,0% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 77,8% от общия им обем;

напояване – 42,7% от общия им обем;

енергетика – 66,4% от общия им обем.