Очаква се водните нива да се понижават в следващите три дни

13 март 2018 | 17:14

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на по-голяма част от реките са се повишили вследствие на валежи. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на река Нишава при Калотина +101 см. и  река Искър с до +122 см. при Нови Искър. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -33 см до +29 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -13 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосборите на родопските притоци на река Марица и горното течение на река Тунджа. Регистрираните  колебания на речните нива са от -30 см до +25 см.. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили вследствие на валежи от дъжд. По-значителни повишения са отчетени в горното течение на река Струма при Перник - +116 см, както и по река Места - до +37 см в м. Момина кула. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -36 см до +29 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес през деня речните нива в по-голяма част от басейна ще започнат да се понижават.  Днес все още ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: реките Вит, Осъм и във водосбора на река Янтра (горното течение и в притоците реките Джулюница и Лефеджа). На 14, 15 и 16 март речните нива в целия басейн ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Повишения ще има днес и утре в средното течение и на 14, 15 и 16 март в долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на река Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 14, 15 и 16 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес все още са възможни повишения на речните нива в горното течение на река Янтра и в притоците й реките Джулюница и Лефеджа. От утре речните нива във водосбора ще се понижават като незначителни повишения вследствие оттичане са възможни в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 14, 15, 16 и 17 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре все още са възможни повишения на речните нива в горните и средни части от водосбора. В останалата част от водосбора днес и в следващите три четири дни речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждения.

Черноморски басейн: днес ще има повишения на речните нива във водосбора на река Провадийска и в горното течение на река Камчия и притока й Луда Камчия. През следващите три дни водните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. На 14 и 15 март ще има незначителни повишения на водните нива на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: от днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават. Днес повишения на водните нива все още ще има на реките във водосборите на реките Стряма, Сазлийка (притоци на Марица), в долното течение на основната река Марица; във водосборите на реките Радова, Беленска, Асеновска (притоци в горната част на водосбора на река Тунджа). На 14 март ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора на река Арда.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че

  • Водното ниво на река Тунджа при Елхово е под оранжевия праг за предупреждение, но ще се задържи над жълтия праг през следващите три дни.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че

  • Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес водните нива на реките във водосбора на река Струма ще се понижават. Все още ще се повишава водното ниво на реките във водосбора на река Джерман (приток на река Струма). Днес и утре ще има повишения на водните нива на реките във водосбора на река Места. На 14 март и през следващите два дни речните нива в ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни части на реките Струма и Места.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 14 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.03.2018 г. е 4 955,1 млн. м3 и представлява 76,3 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 88,9 % от общия им обем;
  • напояване – 63,5 % от общия им обем;
  • енергетика – 83,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 479,022 млн. м3, което е 96,4% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 369,063 млн. м3, което е 95,2 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 126,915 млн. м3, което е 81,6 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 73,689 млн. м3, което е 51,8 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 193,260 млн. м3, което е 48,3 % от общия му обем.

Със запълване над 90 % са следните комплексни и значими язовири: „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Йовковци“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Среченски бара“, „Боровица“, „Кричим“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите: „Огоста“, „Йовковци“, „Ястребино“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Малко Шарково“ , „Тракиец“.

Съгласно налична към 13 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Тича“ и „Пчелина“.

Към язовир „Тича“ в момента притока намалява, което води и до намаляване на преливането, като в момента прелива с 7,8 м3/сек, изпускат се по 6 м3/сек през ВЕЦ и по около 13 м3/сек  през водовземна кула за напояване.

Язовир „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 1,774 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4 м3/сек

Язовир „Огоста“ е с обем 333,280 млн.м3 , като се преработват по 15 м3/сек чрез работа на ВЕЦ и се освобождават по около 30 м3/сек. Предвид проводимостта на реката след язовира, това е максималното количество с което може да се изпуска.

Преливането при язовир „Камчия“ с 21,5 м3/сек не създава предпоставка за наводнения, тъй като коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост  от около 300 м3/сек. Преливането намалява в сравнение с предишните няколко дни.

Язовир „Георги Трайков“ е с обем 284,365 млн.м3, като се увеличава притока към него. Увеличено е контролираното изпускане през основен изпускател (около 39,4 м3/сек) с цел поемане на притока от язовир „Камчия“.

Язовир „Ясна поляна“ прелива с около 1,1 м3/сек и се изпуска през основен изпускател 0,7 м3/сек, като това не създава заплаха за наводнения, тъй като проводимостта на речното корито е около 110м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.03.2018 г. е 4 955,1 млн. м3 и представлява 76,3 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 88,9 % от общия им обем;
  • напояване – 63,5 % от общия им обем;
  • енергетика – 83,7% от общия им обем.

Съгласно получена информация от Басеновите дирекции

Няма проблеми и критични ситуации по общински язовири. Контролирано преливат през преливника и/или се изпускат през основен изпускател: яз. „Кайлъка”, яз. „Тотлебенов вал”, яз. „ Бойка“, яз. „Баниска“, яз. „Бели Лом“, в област Монтана преливат 10 язовира.

Под постоянно наблюдение са язовирите: ”Гарвански геран”  при с. Малорад, общ. Борован /с аварирал преливник и отворен основен изпускател/, “Братковец”, ”Рогозен 1” – изпуска 2м3/ сек. през сифон и основен изпускател, яз. ”Рогозен, ,,Жарковец“ е с 20% от общия завирен обем,няма основен изпускател, „Три кладенци”,

В участък на р. Габерска, поречие Искър, в с. Габер, общ. Драгоман, в следствие на свличане на земни маси в речното корито, извън урбанизираната територия на с. Габер, същото се подприщва и реката е излязла от коритото си, като най-проблемно е това при вливането на р. Табанска и р. Чорулска в границите на с. Габер.

При с. Мало Пещене, р.Скът е с неправилен разлив, върнала се е в старото си корито (извън регулация).

Река Бяла река е преляла в местност Слънчев бряг, землище Калофер и е заляла земеделски земи и гориста местност; няма опасност за хора и инфраструктура;

Със заповед на Кмета на Община Видин е обявено бедствено положение за част от територията на Община Видин - кметство Иново във връзка с провеждането на аварийно-възстановителни работи, с цел ограничаване на последствията от скъсана дига на р. Делейнска в района на село Иново. Нивото на водата се покачва.;

Със Заповед № 35/11.03.2018 г. на Кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на р. Тимок. Следи се състоянието на дигите.  Повишено е нивото на подпочвените води. Освен високото ниво на р. Тимок се образуват и скатни води от реката. Залети са помпени станции на ВиК - Видин за питейна вода, както и около 7000 дка земеделски земи (по дани на общината).

Във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово и изпратен сигнал от Общината с искане за вземане на проби, БДДР възложи извършване на тридневен мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. От Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда ще изследват над 15 показатели, сред които разтворен кислород, ХПК, БПК, PH, съдържание на тежки метали и други.

Няма постъпила информация за разливи и критични аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на общинските язовири, като под постоянно наблюдение са язовирите.