Очакваните валежи ще повишат нивата на реките

26 юни 2019 | 15:54

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосборите на р. Искър (по основната река с до -42/+55 см и в притоците ѝ р. Батулийска при с. Батулия с до -106/+20 см и р. Малък Искър при гр. Етрополе с до -16/+23 см), р. Вит (-26/+56 см), р. Осъм (-38/+73 см), р. Янтра (по основната река с до -17/+60 см и в притока ѝ р. Джулюница при с. Джулюница с до -79/+104 см). Отчетените колебания на речните нива в останалите водосбори са както следва: за водосбора на р. Огоста от -26 см до +9 см, за водосбора на р. Искър от -9 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -10 см до +28 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Искър при гр. Нови Искър и при с. Ореховица, р. Черни Лом при с. Широково, горните течения на реките Вит, Осъм, както и водосбора на р. Янтра.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от   -9 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са се понижили. В резултат на оттичане и работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Тунджа (по основната река при с. Баня (Сливенско) с до -38/+38 см), Марица (по основната река при градовете Белово с до -89/+89 см, Пазарджик с до -21/+31 см, Пловдив, Първомай и Харманли с до -29/+40 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -47 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -19 см до +28 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са само р. Тунджа при гр. Павел Баня, р. Тополница при с. Поибрене и р. Марица при градовете Пловдив и Първомай.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -26 см до +7 см; за водосбора на р. Струма от -17 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. С водно количество над прага за високи води е само р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (26.06), в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в горните и средните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 27 и 28.06 реките ще се оттичат, като от вечерните часове на 28.06 ще започнат нови повишения на речните нива в басейна, главно във водосборите на р. Вит, р. Осъм и горното и средното течение на р. Янтра.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 28.06 и през нощта на 28 срещу 29.06 във водосбора на р. Янтра (по основната река в района на с. Драганово и в притока ѝ р. Златаришка в района на гр. Златарица и гр. Елена).

  Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 27, 28 и 29.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.06), в резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията по основната река в средното и долното течение и в притоците р. Бързия (в района на с. Бързия), р. Берковска (в района на гр. Берковица), р. Шугавица (над с. Черкаски), р. Ботуня (в района на гр. Вършец и над с. Стояново), р. Въртешница (в района на гр. Враца) и в горното течение на р. Скът. От следобедните часове ще започне понижение на речните нива във водосбора, като в резултат на оттичане до 28.06 ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 27, 28 и 29.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (26.06) и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават. В резултат на оттичане , днес и утре, речните нива в долното течение на основната река ще се повишат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 27, 28 и 29.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (26.06) в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават. През следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30.06 и на 01.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (26.06) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (26.06), в резултат на валежи, речните нива в басейна ще се повишат, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на южночерноморските реки (р. Факийска, р. Ропотамо, р. Караагач, р. Велека). На 27 и 28.06 реките ще се оттичат, като във вечерните часове на 28.06 ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно във водосборите на р. Провадийска, р. Камчия, Севернобургаските реки и р. Русокастренска.

Източнобеломорски басейн: Днес (26.06), в резултат на валежи, речните нива в басейна съществено ще се повишат. По-значителни ще бъдат повишенията в горната част от водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево), във водосборите на Родопските притоци на р. Марица (р. Чепеларска, р. Черкезица, р. Каяклийска, р. Банска, р. Харманлийска, р. Бисерска и р. Лозенска) и във водосбора на р. Арда в района на яз. Ивайловград. От 27.06 речните нива в басейна ще се понижават, като от вечерните часове на 28.06 ще има нови краткотрайни повишения на речните нива във горното течение на р. Тунджа, в средното и долното течение на р. Марица и в долното течение на р. Арда.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения през нощта на 28 срещу 29.06 във водосбора на: р. Тунджа (в притока ѝ р. Беленска).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (26.06) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес (26.06), ще има краткотрайни повишения във водосборите на реките Благоевградска Бистрица и Рилска (притоци на р. Струма). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 27 юни 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.06.2019 г. е 4 450,0 млн. м3, представлява 68,6% от сумата на общите им обеми и е с 0,1% повече от  сумата от обемите на 25.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,4% от общия им обем;
  • напояване – 55,1% от общия им обем;
  • енергетика – 76,4% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 333,683млн. м3, което е 67,11% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 274,435млн. м3, което е 70,77% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 123,025млн. м3, което е 78,51% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 100,269млн. м3, което е 70,5% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 203,12млн. м3, което е 50,80% от общия му обем.