Очакват се краткотрайни и незначителни повишения на речните нива

07 април 2017 | 16:31
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени във водосборите на почти всички реки от Черноморския басейн, както и във водосбора на р. Арда (Източнобеломорски басейн). По-значително повишение (+84 см), вследствие работата на хидротехническо съоръжение, е регистрирано на р. Въча при гр. Девин. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни измервателни пунктове от Дунавския басейн и водните количества на северночерноморските реки. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +8 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -1 см до +8 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +15 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +7 см. На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър и Вит. На 9 и 10 април речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 8, 9 и 10 април ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора на основната река и във водосбора на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 8, 9 и 10 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. През следващите 3 дни водните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като днес и утре са възможни незначителни повишения, главно в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Днес и утре са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките Провадийска и Камчия, както и във водосборите на южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: Днес и утре са възможни краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица, както и в горното течение на р. Арда и притоците й р. Върбица и р. Крумовица. На 9 и 10 април речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 7 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7 април 2017 г. е 4 123,7 млн. куб. м и представлява 63,5% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 80,0 от общия им обем;
  • напояване – 54,7% от общия им обем;
  • енергетика – 66,6% от общия им обем.