Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

06 юни 2018 | 16:03

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишавали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от - 21 см до + 24 см. Водните  количества на реките са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са се повишавали през последното денонощие. Регистрираните колебания на речните нива са от - 7 см до + 10 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишавали. Регистрираните колебания са от - 115см до + 118 см на р. Марица при Белово са в резултат на работата на хидротехническите съоръжения. Регистрираните колебания в останалата част от водосбора са  от - 34см до +  44см Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Сазлийка при гр. Гълъбово е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се повишавали през последното денонощие. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от - 5 см до + 11 см.  Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в резултат на валежи днес и утре ще има краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките от басейна. Днес след обяд по-значителни повишения на водните нива ще има в горните части на водосборите на реките Бързия, Шугавица и Скът (притоци на р. Огоста); във водосбора на р. Искър (над яз. „Панчарево“); в горното течение на р. Вит (Черни Вит и Бели Вит); горното течение на р. Осъм (Черни Осъм), в горното течение на р. Янтра (Чупарата и Белица) и в горното течение на притока й р. Росица. Утре по-значителни повишения на водните нива ще има на реките във водосбора на р. Искър (над яз. „Искър“ и във водосборите на реките Владайска и Банкенска. На 8 юни речните нива ще се понижават. В резултат на валежи в събота ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Габерска, Бързия, Шугавица, Ботуня (притоци на р. Огоста), Лесновска, Блато,  Батулийска, Малък Искър (притоци на р. Искър). В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в сутрешните часове на 7 юни във водосбора на р. Малък Искър (приток на р. Искър). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. „Панчарево“, реките Владайска,  Батулийска, Искрецка, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 8 юни речните нива в басейна ще се понижават. На 9 юни  ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. „Искър“, реките Владайска и Банкенска и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 юни, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Вследствие на валежи в периода 6-7 ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на 6 и 7 юни във водосборите на реките Белица, Джулюница, Дряновска и  Голяма река. На 8 и 9 юни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 7, 8, 9 и 10 юни водните количества ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. До 8 юни са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в горните и средни части от водосбора. На 8 и 9 юни речните нива ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: в резултат на валежи днес са възможни краткотрайни повишения на водните нива на старопланинските притоци на р. Марица и р. Тунджа. На 7  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на родопските притоци на р. Марица и р. Арда. На 8 и 9 юни речните нива ще се понижават. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 6 юни във водосбора на р. Едровица (водосбор на р. Тунджа), в следобедните часове на 8 юни във водосборите на р. Орешица и р. Чукуркойска (притоци на р. Чепеларска във водосбора на р. Марица).

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: в резултат на валежи днес ще има краткотрайни повишения на водните нива на рилските и пиринските притоци на р. Места. На 7 юни ще има краткотрайни повишения на водните нива на пиринските притоци на р. Струма и р. Места. На 8 и 9 юни речните нива ще се понижават. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните и следобедните часове  днес в горната част на водосбора на р. Джерман и във водосбора на р. Влахинска (притоци на р. Струма) и във водосбора на  р. Бяла  (приток на р. Места).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 7 юни 2018 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 6 юни 2018 г. е 5090,7 млн. м3 и представлява 78,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,2% от общия им обем
  • напояване – 65,8% от общия им обем
  • енергетика – 86,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 442,754 млн. м3, което е 89,0 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 321,124 млн. м3, което е 82,8 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 139,962 млн. м3, което 89,3 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 84,116 млн. м3, което е 59,1 % от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 246,317 млн. м3, което е 61,6 % от общия му обем.

Считано от 4 юни 2018 г. на язовир „Цанков камък“ започна планиран ремонт на МВЕЦ, осигуряващ минимално допустимия отток в реката след язовира. Ремонтът е планиран за първата десетдневка на месец юни, като за периода на ремонта ще се изпускат енергийно непреработени водни обеми през байпасна връзка на централата, с цел ненарушаване на екологичното равновесие в руслото на реката. От 4 юни започнаха и планирани дейности в чашата на яз. „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът е планиран да продължи през целия месец юни.