Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

20 май 2019 | 16:36

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили, като вследствие на оттичане са регистрирани повишения в долните течения на основните реки. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -19 см до +3 см, за водосбора на р. Искър от -13 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -19 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -11 см до +5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистица при лет. Боровец, р. Искър при с. Бели Искър, р. Осъм при гр. Троян и р. Росица при гр. Севлиево, които са с водни количества около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения, вследствие на валежи, са регистрирани във водосбора на р. Стара река (Пещерска) при Ново село (приток на р. Марица) с до +27 см и на р. Марица при гр. Пловдив с до +27 см. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -28 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -10 см до +15 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното течение на р. Въча (с до -80/+78 см при м. Забрал и с до -23/23 см при гр. Кричим ). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи е само р. Тунджа при гр. Павел Баня.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +8 см, а във водосбора на р. Струма от -5 см до +7 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество в горното течение на р. Места при м. Момина Кула е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (20.05) и през следващите 3 дни речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. През нощта на 20 срещу 21.05, в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в долните части от водосбора на р. Лом, в средните и долни части от водосбора на р. Огоста и в долните части от водосборите на р. Искър, р. Вит и р. Осъм. На 21 и 22.05, в резултат на оттичане, са възможни незначителни повишения в долните части на основните реки разположени западно от р. Осъм.

В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 20.05 в долните части от водосбора на р. Осъм и в притока й р. Мечка.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.05) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 20.05 и през ношта срещу 21.05, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения във средните и долни части от водосбора. На 22 и 23.05 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.05) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения са възможни през нощта срещу 21.05 и сутрешните часове на 21.05 във водосбора на реката над яз. Искър и във водосборите на р. Искрецка и р. Малък Искър и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.05) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 21 и 22.05 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Росица и планинските части от водосбора на р. Янтра (над гр. Габрово). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (20.05) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 24-26.05 са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (20.05) и през следващите три дни речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (20.05) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 23.05, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, главно в родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (20.05) и през следващите три дни речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. През нощта 20 срещу 21.05 и на 23.05, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива, главно във водосбора на р. Струма. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 20 май 2019 г. в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе НИМХ обявява първа степен (жълт код) за опасност от интензивни краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очакваните явления ще са най-интензивни привечер и до полунощ.

За 21 май 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.05.2019 г. е 4 348,4 млн. м3, представлява

67,0% от сумата на общите им обеми, като е с 0,7% повече от обема на 17.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,3% от общия им обем;
  • напояване – 53,2% от общия им обем;
  • енергетика – 75,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 368,695 млн. м3, което е 74,2 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 296,897 млн. м3, което е 76,6 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 118,935 млн. м3, което 75,9% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 91,043 млн. м3, което е 64% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,584 млн. м3, което е 44,2% от общия му обем.