Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

13 ноември 2019 | 14:18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Огоста при с. Бутан (от -17 см до +17 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър: от -12 см до +13 см; за водосбора на р. Вит: от -9 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм: от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра: от -6 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата в по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: р. Въча при м. Забрал (-95 см до +95 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Марица: от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Арда: от -12 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Места от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (13.11), и през следващите 3 дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение. На 14.11, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни повишения на нивата в басейна, главно във водосбора на р. Янтра и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В следобедните и вечерните часове на 13.11 ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево и р. Владайска. На 14.11 се очаква незначително повишение на речните нива в средното и долното течение на основната река. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16, 17 и 18.11.2019 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (13.11) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 14 и 15 вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (13.11) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: От следобедните часове днес (13.11) до обедните часове на 14.11, вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения в басейна, главно във водосбора на р. Арда и родопските притоци на р. Марица. По-съществени повишения се очакват в сутрешните и обедни часове на 14.11 във водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица. На 15 и 16.11 речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има незначителни повишения на речните нива в долнoто течение на р. Марица.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 13 срещу 14.11.2019 г. и сутринта на 14.11.2019 г. във водосборите на: р. Марица (в горните части от водосбора на р. Въча); в целия водосбора на р. Арда над яз. Кърджали (във водосбора на р. Черна, и в горните части на притока ѝ р. Върбица) - в района на градовете Златоград, Мадан, Рудозем и Неделино.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем ще достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 14.11.
 • Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан ще достигне жълтия праг за предупреждение в обедните часове на 14.11.
 • Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино ще достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 14.11.
 • Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград ще достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 14.11.

 

Западнобеломорски басейн: В следобедните и вечерни часове днес (13.11) и през нощта срещу 14.11, вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават като вследствие оттичане, през първия ден, ще има незначителни повишения на речните нива в средното и долно течение на река Струма и река Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 14 ноември 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.11.2019 г. е 3 549,3 млн. м3, представлява 54,7% от сумата от общите им обеми и е равна на сумата от обемите на 12.11.2019г.

 • Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
 • питейно-битово водоснабдяване – 67,0% от общия им обем;
 • напояване – 39,5% от общия им обем;
 • енергетика – 64,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 313,009 млн. м3, което е 62,95% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 231,534 млн. м3, което е 59,71% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 92,157 млн. м3, което е 58,81% от общия му обем;

 1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 31,680 млн. м3, което е 22,28% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 142,263 млн. м3, което е 35,57% от общия му обем.