Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

18 ноември 2019 | 15:09

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Искър: от -18 см до +13 см; за водосбора на р. Вит: от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм: от -14 см до +14 см; за водосбора на р. Янтра: от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -3 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивото на р. Марица при гр. Белово (с от -51 см до +51 см), на р. Въча при м. Забрал (с от -94 см до +92 см) и при Кричим (с от -25 см до +24 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -8 см до +2 см; за водосбора на р. Марица: от -12 см до +32 см; за водосбора на р. Арда: от -16 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив е над прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево е над прага за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (18.11) в резултат на валежи на са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. Утре (19.11) речните нива ще са без съществени изменения. На 20.11 повишения на речните нива в резултат на валежи ще има във водосборите западно от р. Янтра и 21.11 във водосборите източно от р. Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.11) в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива в горните и средните части на водосбора. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.11.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (18.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 20.11 са възможни незначителни повишения на водните нива в горните и средните части на водосбора. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21, 22 и 23.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (18.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (18.11) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 21.11 в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (18.11) в резултат на валежи краткотрайни повишения на речните нива са възможни в родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица. През следващите два дни речните нива ще са без съществени изменения. От следобедните часове на 20.11 и на 21.11, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките в горните и долните течения на Тунджа, Марица и Арда, като по-съществени ще бъдат повишенията в горното течение на р. Арда и в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 20.11.2019 г. във водосбора на р. Арда (горното течение на р. Върбица).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (18.11) в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките в басейна, по-значителни в долните течения на р. Струма, р. Места и р. Доспат. Утре (19.11) речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 20.11 в резултат на валежи повишения ще има в средното и долното течение на р. Струма и във водосборите на р. Места и р. Доспат. На 21.11 нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без изменения.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 20.11.2019 г. във водосборите на р. Места (р.Безбожка и р. Лъкенска) и р. Струма (р. Струмешница и р. Мелнишка).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 19 ноември  2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.11.2019 г. е 3 533,8 млн. м3, представлява 54,4% от сумата от общите им обеми, което е с 0,3% по-малко от обемите към 15.11.2019г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 66,7% от общия им обем;
  • напояване – 39,3% от общия им обем;
  • енергетика – 63,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 311,108 млн. м3, което е 32,57% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 228,605 млн. м3, което е 58,95% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 96,153 млн. м3, което е 61,36% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 31,806 млн. м3, което е 22,36% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 140,263 млн. м3, което е 35,07% от общия му обем.