Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

13 февруари 2020 | 18:29

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижили. Повишения, вследствие оттичане са регистирани в долните части на основните реки, като по-значителни повишения са регистрирани на р. Вит при с. Крушовица (50 см) и с. Биволаре (68 см), на р. Осъм при с. Изгрев (94 см) и р. Янтра при с. Каранци (51 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -15 см до +40 см; за водосбора на р. Искър от -25 см до +41 см; за водосбора на р. Вит от -30 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -18 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -23 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +8 см. Водните количества в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на реките: Вит – с. Крушовица, Осъм – с. Изгрев, Джулюница – с. Джулюница и р. Янтра - с. Каранци са около праговете за високи види.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  • р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително вследствие на снеготопене и валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Незначители повишения вследствие на оттичане е регистрирани във водосбора на р. Банска при с. Добрич (26 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Върбица при сп. Джебел е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +3 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (13.02) и през следващите два дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (в следобедните и вечерни часове на 14.02 и през нощта срещу 15.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива, главно във водосборите западно от р. Янтра. На 16.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане все още са възможни незначителни повишения в долните течения на основни реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.02) и през следващите два дни, в резултат на снеготопене и валежи(във вследобедните и вечерни часове на 14.02) ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. На 16.02 речните нива ще се понижават като в резултат на оттичане все още са възможни незначителни повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (13.02) и през следващите два дни, в резултат на снеготопене и валежи (в следобедните и вечернни часове на 14.02) ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в средните и долни части от водосбора. На 16.02 речните нива ще се понижават като в резултат на оттичане ще има незначителни повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.02) и през следващите 2 дни в резултат на снеготопене и валежи (във вечерните часове на 14.02 и през нощта срещу 15.02) ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 16.02 речните нива ще се понижават като в резултат на оттичане все още ще има незначителни повишения на речните нива в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16, 17 и 18.02.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (13.02) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (13.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15.02 в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (13.02) и през следващите два дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (в следобедните и вечерни часове на 14.02 и през нощта срещу 15.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в горните части от водосбора на р. Тунджа, родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 16.02 речните нива в басейна понижават, като в резултат на оттичане все още ще има незначителни повишения в долните части на р. Марица и р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (12.02) и през следващите два дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (в следобедните и вечерни часове на 14.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. 16.02 речните нива в басейна понижават, като в резултат на оттичане все още ще има незначителни повишения в долните части на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

На 14 февруари 2020 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.02.2020 г. е 3 665,1 млн. м3, представлява 55,5% от сумата от общите им обеми и е с 0,1% повече от сумата на общите им обеми към 12.02.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 64,8% от общия им обем;
  • напояване – 37,4% от общия им обем;
  • енергетика – 66,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 341,171 млн. м3, което е 68,61% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 285,513 млн. м3, което е 73,63% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 113,550 млн. м3, което е 72,46% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 47,289 млн. м3, което е 33,25% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,350 млн. м3, което е 34,34% от общия му обем.