Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

14 февруари 2020 | 15:29

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -21 см до +8 см; за водосбора на р. Искър от -31 см до +21 см; за водосбора на р. Вит от -15 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -39 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -29 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Вит при с. Крушовица е около прага за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  • р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -12 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на р. Тунджа при Павел Баня (-6/+6 см) и на р. Арда при с. Китница (-20/+15 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Върбица при сп. Джебел е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: От следобедните и вечерни часове днес (14.02) и утре, в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите западно от р. Русенски Лом. На 16 и 17.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане на 16.02 ще има незначителни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.02) и утре, в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. На 16 и 17.02 речните нива ще се понижават като в резултат на оттичане на 16.02 ще има незначителни повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.02), в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.02) и утре, в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. На 16 и 17.02 речните нива ще се понижават като в резултат на оттичане на 16.02 ще има незначителни повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17, 18 и 19.02.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (14.02) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (14.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: От вечерни часове днес (14.02) и утре, в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива в басейна, главно в горните части от водосбора на р. Тунджа, Родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 16 и 17.02 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има незначителни повишения в долните части на р. Марица и р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: От следобедните часове днес (14.02) и утре, в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в долното течение на р. Места и във водосбора на р. Струма. На 16 и 17.02 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има незначителни повишения в долното течение на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

На 15 февруари 2020 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.02.2020 г. е 3 672,5 млн. м3, представлява 55,6% от сумата от общите им обеми и е с 0,1% повече от сумата на общите им обеми към 13.02.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 64,8% от общия им обем;
  • напояване – 37,5% от общия им обем;
  • енергетика – 67,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 342,710 млн. м3, което е 68,92% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 287,431 млн. м3, което е 74,12% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 115,321 млн. м3, което е 73,59% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 47,395 млн. м3, което е 33,33% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,597 млн. м3, което е 34,40% от общия му обем.