Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

04 март 2020 | 15:36

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на снеготопене. По-съществени повишения са регистрирани на р. Осъм при с. Изгрев – до +31 см, на р. Искрецка при гр. Своге – до +29 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +22 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +18 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на р. Вит при гр. Тетевен и при с. Крушовица и р. Осъм при гр. Троян и при с. Изгрев са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на р. Арда при с. Китница (от -12 см до +12 см) и на р. Въча при гр. Девин (от -90 см до +89 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +21 см; за водосбора на р. Арда от -3 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на снеготопене, са регистрирани на р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +3 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +20 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: В резултат на валежи и снеготопенена 04 и 05.03 се очакват повишения във водосборите на реките западно от р.  Русенски Лом. На 06.03 речните нива в басейна ще се понижават, само в средните и долните течения на основните реки водните нива ще продължат да се повишават, в резултат на оттичане. На 07.03 в резултат на валежи ще има нови повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 04.03.2020 г. в средните части от водосбора на р. Огоста (в района на гр. Враца), във водосбора на р. Височка, в средните части от водосбора на р. Искър (р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Габровница и в средното и долното течение на основната река (общини: Столична, Костинброд, Своге)), в горните части от водосбора на р. Янтра.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи на 04 и 05.03 се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосбора: на 04.03 главно в горните части на водосбора над яз. Огоста по основната река и реките Бързия, Шугавица и Ботуня; на 05.03 в средните и долните части на водосбора. На 06.03 речните нива във водосбора ще се понижават, само в долното течение на основната река водните нива ще продължат да се повишават, вследствие на оттичане. На 07.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес (04.03) и утре (05.03), в резултат на валежи, ще има значителни, но краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Габровница и в средното и долното течение на основната река (общини: Столична, Костинброд, Своге). На 06.03 речните нива във водосбора ще се понижават, само в долното течение на основната река водните нива ще продължат да се повишават, в резултат на оттичане. На 07.03 в резултат на валежи се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива в горните и средни части от водособора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи на 04 и 05.03 ще има краткотрайни повишения на водните нива в горните части на водосбора (по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица над гр. Севлиево). На 06.03 речните нива във водосбора ще се понижават, само в долното течение на основната река водните нива ще продължат да се повишават, в резултат на оттичане. На 07.03, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива, главно във водосбора на р. Росица и на основната река над гр. Велико Търново. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 05, 06, 07, 08 и 09.03.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (04.03) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (04.03) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: В резултат на валежи на 04 и 05.03 се очакват краткотрайни повишения главно в горното течение на р. Тунджа (водосборите над яз. Жребчево), старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица и в горното и средно течение на притока ѝ р. Тополница и р. Сазлийка, в горното течение на р. Арда (по основната река над яз. Кърджали и притоците ѝ р. Черна река (в района на гр. Смолян), р. Върбица (в района на гр. Златоград) и р. Крумовица. На 06.03 речните нива в басейна ще се понижават, само в средните и долните течения на р. Марица и р. Тунджа водните нива ще продължат да се повишават, в резултат на оттичане. На 07.03 в резултат на валежи се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива в старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения:

  • Днес (04.03.2020 г.) в следобедните и вечерните часове във водосбора на р. Марица (в горните части на притоците ѝ р. Тополница и р. Въча).
  • През нощта на 04 срещу 05.03.2020 г. в горните части от водосбора на р. Тунджа (в старопланинските ѝ притоци до яз. Жребчево – в района на градовете Павел баня, Казанлък, Николаево).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количествo на р. Елховска при гр. Рудозем ще преммине над жълтия праг за предупреждение през нощта на 04 срещу 05.03.

Западнобеломорски басейн: В резултат на валежи от следобедните часове на 04 и на 05.03 се очакват повишения на водните нива на реките в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Струма (по основната река и във водосборите на р. Соволянска Бистрица, р. Глогошка, р. Новоселска, р. Гращица, р. Елешница, р. Лява река, р. Джерман, р. Стара река, р. Сушичка, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Санданска Бистрица, р. Струмешница, р. Мелнишка, р. Пиринска Бистрица) и в пиринските притоци на р. Места. На 06.03 речните нива в басейна ще се понижават, само в долните течения на основните реки водните нива ще продължат да се повишават, в резултат на оттичане. На 07.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в басейна, като по-значителни повишения отново се очакват във водосбора на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения вечерта на 04.03.2020 г.:        във водосбора на р. Доспат (в района на гр. Доспат), на р. Места (реките Канина, Бистрица, Корнишка, Туфча, Дъбнишка, Неврокопска, Мътница и по основната река – в района на гр. Гоце Делчев и гр. Хаджидимово), в средните и долните части от водосбора на р. Струма (в района на градовете Кюстендил, Дупница, Бобошево, Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Мелник, Петрич).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 5 март 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 4.03.2020 г. е 3 737,8 млн. м3, представлява 56,6% от сумата от общите им обеми и е 0,1% повече от сумата от общите им обеми към 2.03.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 65,0% от общия им обем;
  • напояване – 38,0% от общия им обем;
  • енергетика – 68,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 359,972 млн. м3, което е 72,39% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 287,431 млн. м3, което е 74,12% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 120,655 млн. м3, което е 77,00% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 51,907 млн. м3, което е 36,50% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 142,825 млн. м3, което е 35,71% от общия му обем.