Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

24 март 2020 | 15:53

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие


Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:


Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се повишили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Искър от -13 см до +21 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +13 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +30 см; за водосбора на р. Русенски Лом  от -2 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е р. Джулюница при с. Джулюница (водосбор р. Янтра).


Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -2 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е р. Ропотамо при с. Веселие.


Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили. Регистрираните изменения на нивата на река Марица при градовете Белово (от -65 см до +65 см), р.Въча при градовете Девин (-79 см до +87 см) и Кричим (от -23 см до +22 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +27 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са: р. Тунджа при Павел Баня, р. Чепеларска при Бачково, р. Марица при гр. Пловдив и гр. Първомай, р. Арда при гр. Рудозем и р. Арда при с. Вехтино.


Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили или са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места  от -1 см до +13 см и за водосбора на р. Струма от -7 см до +14 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е р. Елешница при с. Ваксево и р. Струмешница при с. Струмешница.


Хидрологична прогноза


Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:


Дунавски басейн: Днес (24.03) и утре водните нива  на реките в басейна ще останат без съществени изменения. На 26.03 водните нива на реките във водосборите на: р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реките ще се повишат в резултат на частично снеготопене. От следобедните часове на 26.03 и на 27.03 в резултат на снеготопене ще има повишения на речните нива в долните течения на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (24.03) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 26 и 27.03, в резултат на снеготопене ще има повишения на водните нива на реките във водосбора. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (24.03) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 27.03 в резултат на снеготопене ще има повишение на речните нива в долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (24.03) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 26.03 и 27.03 в резултат на частично снеготопене водните нива на реките във водосбора ще се повишат. По съществено ще бъде повишението на 27.03 в долната част на водосбора след гр. Горна Оряховица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27, 28 и 29.03.2020 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (24.03) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 26 и 27.03 вследствие на снеготопене се очакват нови повишения на речните нива. На 28.03 и 29.03 речните нива ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.


Черноморски басейн: Днес (24.03)  и утре в резултат на валежи от дъжд ще има повишения на водните нива на южночерноморските реки. На 25.03 резултат на валежи от дъжд ще има повишения на водните нива на р. Двойница и на южночерноморските реки. На 26.06 речните нива ще се понижават. На 27.03 в резултат на снеготопене ще има повишение на водните нива в горната част на водосбора на р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Източнобеломорски басейн: Днес (24.03) и през следващите три дни в резултат на валежи от дъжд и частично снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива  в средното и долното течение на р. Марица и р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.03) през следващите  два дни водните нива  ще останат без съществени изменения, повишения ще има в долните части на водосборите в резултат на снеготопене. От вечерните часове на 26.03 и на 27.03 в резултат на валежи и снеготопене ще има по- значителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 25 март 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.


Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.03.2020 г. е 4005,8 млн. м3, представлява 60,7% от сумата от общите им обеми и е 0,1% повече от сумата от общите им обеми към 23.03.2020 г.


Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:


•    питейно-битово водоснабдяване – 78,4% от общия им обем;
•    напояване – 40,4% от общия им обем;
•    енергетика – 66,8% от общия им обем.


Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
1. за Каскада „Арда“:
Язовир „Кърджали“ – 387,138 млн. м3, което е 77,86% от общия му обем;
Язовир „Студен кладенец“ – 284,558 млн. м3, което е 73,38% от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 122,272 млн. м3, което е 78,03% от общия му обем;


2. за Каскада „Горна Тунджа“:
Язовир „Копринка“ – 75,103 млн. м3, което е 52,81% от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 149,950 млн. м3, което е 37,49% от общия му обем.