Очакват се краткотрайни повишения на речните нива в Западна България

13 юни 2018 | 15:50

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от -20 см до +25 см в долните части на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър. Вследствие на оттичане e регистриранo повишениe в долното течение на р. Вит от +10 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -16 см до +7 см. Водните количества на реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: Речните нива през последното денонощие са се понижили с до -2 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: Водните нива на реките в басейна  през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения значителни изменения, са регистрирани в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча -111/+114 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -14 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн:Водните нива на реките в  басейна през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +5 см. Вследствие на валежи е отчетено краткотрайно повишение от +26 см на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води, само водното количество в горното течение на р. Места е около прага за високи води.

 Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: От следобедните часове днес  ще започнат повишения на нивата на реките във водосборите западно от р. Огоста. През нощта на 13 срещу 14 и на 14 юни ще има повишения във всички водосбори западно от р. Янтра. По-значителни ще бъдат повишенията на 14 юни във водосборите западно от р. Вит. На 15 и 16 юни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като вследствие на валежи са възможни нови краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на основните реки в басейна.

В резултат на интензивни валежи в обедните и следобедните часове на 14 юни са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Нишава (в горното течение по основната река и в притоците ѝ р. Ерма и р. Габерска), р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, в горното течение на р. Огоста (по основната река и в притоците ѝ над яз. Огоста), в горното и средното течение на р. Искър (по основната река и в притоците ѝ р. Витошка Бистрица, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 юни ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. През нощта и на 14 юни ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни повишения на водните нива на реките ще има във водосбора на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 15.06 речните нива ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира,  че на 14, 15 и 16 юни водните количества ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения се очакват на 14 и 15 юни в планинските части от водосбора и във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17 юни  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като в периода 15-17 юни са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи. В периода от 17 – 19  юни,  вследствие на валежи се очакват по-значителни повишения във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и  през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове на 15 юни в горните части от водосбора на р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  в следобедните и вечерни часове в резултат от валежи са възможни незначителни повишения в родопските притоци на р. Марица. На 14 юни в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива - главно в родопските и старопланинските притоци на р. Марица. На 15 и 16 юни вследствие на валежи  ще има повишения в горните и средните течения на р. Тунджа, р. Марица и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн Днес и през следващите три дни ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна - главно в рилските и пиринските притоци на р. Места и на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи в обедните и следобедните часове на 14 юни са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Изток (приток на р. Места) и на р. Струма (в горното течение по основната река и в притоците ѝ над яз. Пчелина и в притоците ѝ р. Джерман, горното течение на р. Рилска (притока ѝ р. Илийна), р. Благоевградска Бистрица, р. Градевска, р. Дяволска, р. Влахинска).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 14 юни 2018 г. - НИМХ обявява предупреждение за интензивни валежи и гръмотевични бури в западната половина от страната - жълт и оранжев код (първа и втора степен на опасност).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.06.2018 г. е 5 056,1 млн. м3 и представлява 77,9 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,8% от общия им обем;
  • напояване – 64,9% от общия им обем;
  • енергетика – 85,6% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 444,863 млн. м3, което е 89,5 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 319,598  млн. м3, което е 82,4 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 133,141 млн. м3, което 85,0 % от общия му обем.

     Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 81,954 млн. м3, което е 57,6 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 240,806 млн. м3, което е 60,2 % от общия му обем.

Извършват се планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът ще продължи през целия месец юни.